[:pl]

Wdrażanie transformacji Lean-Agile SAFe® w organizacji

Szkolenie oparte na wersji SAFe 4.6

The Scaled Agile Framework (SAFe®) pomaga firmom sprostać znaczącym wyzwaniom związanym z opracowywaniem i dostarczaniem oprogramowania i systemów klasy korporacyjnej w jak najkrótszym, zrównoważonym czasie realizacji. Jest to swobodnie odkrywana, internetowa baza wiedzy o sprawdzonych wzorcach powodzenia, dla ludzi budujących najważniejsze oprogramowanie i systemy na świecie.

SAFe zapewnia synchronizację, współpracę i dostarczanie dla wielu zwinnych zespołów Agile. Skalowalność i możliwość konfiguracji SAFe pozwala każdej organizacji dostosować to podejście do własnych potrzeb biznesowych. Wspiera zarówno rozwiązania mniejszej skali, angażując  50 – 125 ekspertów, jak również złożone systemy wymagające tysięcy osób.

Bogaty zasób wiedzy SAFe opisuje role, obowiązki, artefakty i działania niezbędne do wdrożenia i rozwoju Lean-Agile. Strona internetowa SAFe zawiera interaktywną grafikę "Big Picture", która stanowi wizualny przegląd struktury i jest podstawowym interfejsem użytkownika do bazy wiedzy. Każda ikona obrazu jest „klikalna”, oferując dostęp do artykułu na dany temat, jak również linki do powiązanych informacji.

Implementing SAFe®

Podczas czterodniowego kursu uczestnicy dowiedzą się, jak prowadzić transformację Lean-Agile, wykorzystując praktyki i zasady Scaled Agile Framework® (SAFe®), a także poznają pięć podstawowych kompetencji Lean Enterprise. Uczestnicy zdobędą również wiedzę i umiejętności, jak wspierać programy, uruchamiać Agile Release Train, tworzyć mechanizmy ciągłego dostarczania wartości zgodne z kulturą DevOps oraz Lean Portfolio. Pierwsze dwa dni kursu - Leading SAFe® - zapewnią uczestnikom podstawy do prowadzenia szkoleń SAFe dedykowanych dla liderów. Ostatnie dwa dni skupiają się wyłącznie na tym, czego potrzeba, aby pomyślnie wdrożyć SAFe w organizacji.

Uzyskanie statusu certyfikowanego eksperta SAFe® 4  Program Consultant (SPC) i przygotowanie do pełnienia roli Agenta Zmiany (Change Agent) da uczestnikom możliwość wspierania i coachowania organizacji, po to, by zwiększyć szansę na sukces w środowisku zmiennego rynku oraz umożliwić przeprowadzenie transformacji Lean-Agile SAFe.

Uczestnictwo w szkoleniu przygotowuje uczestników do przystąpienia do egzaminu i uzyskania certyfikatu SAFe® Program Consultant (SPC).

Cele szkolenia

Aby pełnić rolę SAFe® Program Consultant (SPC), uczestnicy powinni potrafić:

Zakres szkolenia

Leading SAFe® – 1 i 2 dzień szkolenia

Implementing SAFe® – 3 i 4 dzień szkolenia


W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają:

Aby zakwalifikować się do egzaminu, uczestnicy muszą uczestniczyć w czterech dniach szkolenia.

Grupa docelowa

Wymagania wstępne

Wszyscy zaangażowani pośrednio lub bezpośrednio w transformacje Lean-Agile mogą uczestniczyć w kursie, niezależnie od doświadczenia. Jednak dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego SAFe® SPC oraz aktywnie pełnić rolę konsultanta SPC zaleca się:

Certyfikacja

Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu certyfikacyjnego, otrzymają:

*Do prowadzenia kursu RTE wymagane jest posiadanie certyfikatów SAFe® RTE i SAFe® SPC oraz, aby oferować to szkolenie w formule otwartej, należy posiadać status Złotego Partnera SPCT.

Dowiedz się więcej o korzyściach z członkostwa SAFe Community.

Certyfikat jest ważny przez 1 rok od daty jego uzyskania, a koszt jego odnowienia wynosi 895 USD.

Koszt odnowienia certyfikacji Release Train Engineer (RTE) jest zawarty w koszcie odnowienia certyfikatu SPC (o ile ten certyfikat jest aktualny).

Informacje dotyczące egzaminu

Egzamin SAFe Program Consultant jest egzaminem wielokrotnego wyboru realizowanym w formule on-line i odbywającym się w określonym czasie. Korzystanie z książek oraz innych pomocy naukowych jest zabronione. Kandydaci mogą uzyskać dostęp do egzaminu  w ramach platformy społecznościowej SAFe po ukończeniu kursu Implementing SAFe. Egzamin składa się z 60 pytań, na które należy udzielić odpowiedzi w czasie nie dłuższym niż 120 minut. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 45 pytań (75%) gwarantują pozytywny wynik. Egzamin realizowany jest w języku angielskim.

Koszty egzaminu:

W razie pytań należy skontaktować bezpośrednio z support@scaledagile.com .

Więcej szczegółów dotyczących egzaminu możesz znaleźć tutaj.

Professional Development Units (PDUs) i Scrum Education Units (SEUs)

Uczestnicy szkolenia mogą ubiegać się o otrzymanie  30 punktów PDU niezbędnych do uzyskania lub utrzymania certyfikatów PMI takich, jak: PMP, PgMP oraz PMI-ACP.

Uczestnicy szkolenia mogą ubiegać się o SEUs w kategorii C, w celu uzyskania lub utrzymania/odnowienia certyfikatu CSP w Scrum Alliance.

Metoda szkolenia:

Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne ćwiczenia warsztatowe oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

logo-scaledagiletm

[:en]

Implementing a Lean-Agile SAFe transformation in the enterprise with SAFe® 4 Program Consultant Certification based on version 4.6 of SAFe

The Scaled Agile Framework (SAFe®) helps businesses address the significant challenges of developing and delivering enterprise-class software and systems in the shortest sustainable lead time. It is a freely revealed, online knowledge base of proven success patterns, for people building the world’s most important software and systems.

SAFe synchronizes alignment, collaboration, and delivery for multiple Agile teams. Scalable and configurable, SAFe allows each organization to adapt it to its own business needs. It supports smaller-scale solutions employing 50 – 125 practitioners, as well as complex systems that require thousands of people.

An extensive body of knowledge, SAFe describes the roles, responsibilities, artifacts, and activities necessary to implement Lean-Agile development. The SAFe website features an interactive ‘Big Picture’ graphic, which is a visual overview of the Framework and is the primary user interface to the knowledge base. Each icon of the image is clickable, offering access to an article on that topic, as well as links to related information.

Implementing SAFe®

During this four-day course, attendees will learn how to lead a Lean-Agile transformation by leveraging the practices and principles of the Scaled Agile Framework® (SAFe®), as well as the five core competencies of the Lean Enterprise. Attendees will also gain insights and practice how to coach programs, launch Agile Release Trains, build a Continuous Delivery Pipeline with DevOps culture, and a Lean Portfolio. The first two days of the course—Leading SAFe®—will provide them with the basis to teach SAFe to leaders. The final two days focus exclusively on what it takes to successfully implement SAFe in the enterprise.

Becoming a Certified SAFe® 4 Program Consultant (SPC), and becoming a change agent, will enable attendees to coach and guide the enterprise to succeed in a disruptive marketplace and empower them to implement a Lean-Agile SAFe transformation.

Attending the class prepares individuals to take the exam and become a certified SAFe® 4 Program Consultant (SPC).

Learning Goals

To perform the role of a SAFe® Program Consultant (SPC), attendees should be able to:

Topics Covered

Leading SAFe® – Days 1 and 2

Implementing SAFe® – Days 3 and 4

What Attendees Get
The class registration includes:

Attendees must attend all four days of the course in order to qualify for the exam.

Who will benefit?

This course is intended for those who will be materially and directly involved in a SAFe implementation. This includes practitioners, change agents, and consultants responsible for implementing Agile programs and portfolios as part of an enterprise Lean-Agile change initiative. Attendees typically include:

Prerequisites

All stakeholders in a Lean-Agile transformation are welcome to attend the course, regardless of experience. However, the following prerequisites are highly recommended for those who intend to take the SAFe® 4 Program Consultant certification exam and practice as a SAFe® 4 Program Consultant (SPC):

SAFe Certification Kit

Attendees who pass the certification exam will receive:

Learn more about the benefits of SAFe community membership

Annual Renewal

Certificates expire one year from the date the certification is earned.

Exam Details

More exam details.

Professional Development Units (PDUs) and Scrum Education Units (SEUs)

Attendees may be eligible to apply for 30 PDUs toward their continuing education requirements with the Project Management Institute (PMI) for PMP, PgMP, and PMI-ACP certifications.

Attendees may be eligible to apply for SEUs under Category C, toward earning or renewing their CSP through Scrum Alliance.

Register

Training course authorized by

logo-scaledagiletm

[:]

Implementing SAFe®

Lekcje

Implementing a Lean-Agile SAFe transformation in the enterprise with SAFe® 4 Program Consultant Certification based on version 4.6 of SAFe

The Scaled Agile Framework (SAFe®) helps businesses address the significant challenges of developing and delivering enterprise-class software and systems in the shortest sustainable lead time. It is a freely revealed, online knowledge base of proven success patterns, for people building the world’s most important software and systems.

SAFe synchronizes alignment, collaboration, and delivery for multiple Agile teams. Scalable and configurable, SAFe allows each organization to adapt it to its own business needs. It supports smaller-scale solutions employing 50 – 125 practitioners, as well as complex systems that require thousands of people.

An extensive body of knowledge, SAFe describes the roles, responsibilities, artifacts, and activities necessary to implement Lean-Agile development. The SAFe website features an interactive ‘Big Picture’ graphic, which is a visual overview of the Framework and is the primary user interface to the knowledge base. Each icon of the image is clickable, offering access to an article on that topic, as well as links to related information.

Implementing SAFe®

During this four-day course, attendees will learn how to lead a Lean-Agile transformation by leveraging the practices and principles of the Scaled Agile Framework® (SAFe®), as well as the five core competencies of the Lean Enterprise. Attendees will also gain insights and practice how to coach programs, launch Agile Release Trains, build a Continuous Delivery Pipeline with DevOps culture, and a Lean Portfolio. The first two days of the course—Leading SAFe®—will provide them with the basis to teach SAFe to leaders. The final two days focus exclusively on what it takes to successfully implement SAFe in the enterprise.

Becoming a Certified SAFe® 4 Program Consultant (SPC), and becoming a change agent, will enable attendees to coach and guide the enterprise to succeed in a disruptive marketplace and empower them to implement a Lean-Agile SAFe transformation.

Attending the class prepares individuals to take the exam and become a certified SAFe® 4 Program Consultant (SPC).

Learning Goals

To perform the role of a SAFe® Program Consultant (SPC), attendees should be able to:

 • Empower with a Lean Portfolio
 • Align the organization to a common language and way of working
 • Perform Value Stream identification
 • Launch and support Agile Release Trains, and coordinate Large Solutions
 • Build and execute an implementation rollout strategy
 • Configure the Framework for a specific enterprise context
 • Train managers and executives in Leading SAFe®
 • Continue their learning journey and become enabled to train other SAFe roles in the enterprise

Topics Covered

Leading SAFe® – Days 1 and 2

 • Introducing the Scaled Agile Framework (SAFe)
 • Becoming a Lean-Agile Leader
 • Creating High-Performing Teams and Programs
 • Experiencing Program Increment (PI) Planning
 • Releasing on Demand with DevOps
 • Building Business Solutions and Lean Systems
 • Implementing Lean Portfolio Management

Implementing SAFe® – Days 3 and 4

 • Reaching the SAFe Tipping Point
 • Designing the Implementation
 • Launching an ART
 • Coaching ART Execution
 • Extending to the Portfolio
 • Sustaining and Improving
 • Becoming an SAFe Program Consultant (SPC)

What Attendees Get
The class registration includes:

 • Attendee workbook
 • Preparation and eligibility to take the SAFe® 4 Program Consultant (SPC) exam
 • One-year membership to the SAFe Community Platform
 • Course certificate of completion

Attendees must attend all four days of the course in order to qualify for the exam.

Who will benefit?

This course is intended for those who will be materially and directly involved in a SAFe implementation. This includes practitioners, change agents, and consultants responsible for implementing Agile programs and portfolios as part of an enterprise Lean-Agile change initiative. Attendees typically include:

 • Professional Services Consultants
 • Internal Change Agents, Lean-Agile Center for Excellence (LACE) participants, Agile Working Groups
 • Business and Technology Executives, Leaders, Managers, and Directors
 • Portfolio Managers and Fiduciaries, Project/Program Management Office (PMO) personnel
 • Development, QA, and IT Managers
 • Program and Project Managers
 • Product and Product Line Managers
 • Process Leads and Lifecycle Governance personnel
 • Enterprise, System, and Solution Architects

Prerequisites

All stakeholders in a Lean-Agile transformation are welcome to attend the course, regardless of experience. However, the following prerequisites are highly recommended for those who intend to take the SAFe® 4 Program Consultant certification exam and practice as a SAFe® 4 Program Consultant (SPC):

 • 5+ years of experience in software development, testing, business analysis, product, or project management
 • 3+ years of experience in Agile
 • One or more relevant Agile certifications

SAFe Certification Kit

Attendees who pass the certification exam will receive:

 • SAFe® Program Consultant (SPC) certificate
 • A SAFe 4 Program Consultant to promote your accomplishment online
 • A one-year certified membership as a SAFe Program Consultant, which includes access to the SPC Community of Practice
 • A SAFe Program Consultant certification usage guide with SPC certification marks
 • Access to online Trainer Enablement plans to qualify to teach and certify others in Leading SAFe® (SA), SAFe® for Government (SGP), SAFe® Product Owner/Product Manager (POPM), SAFe® Scrum Master (SSM), SAFe® Advanced Scrum Master (SASM), SAFe® DevOps (SDP), SAFe® Agile Software Engineering (ASE), SAFe® for Teams (SP), and SAFe® Release Train Engineer (RTE).*
     *You must be a certified RTE and an SPC to teach the RTE course, and only Gold Partner SPCTs can qualify to teach the RTE course in a public environment.
 • Access to a variety of learning resources to support certified professionals during and throughout their SAFe journey

Learn more about the benefits of SAFe community membership

Annual Renewal

Certificates expire one year from the date the certification is earned.

 • Renewal fee is $895

Exam Details

 • Exam name – SAFe 4 Program Consultant Exam.
 • Exam format – Multiple choice.
 • Exam delivery – Web-based (single-browser), closed book, no outside assistance, timed.
 • Exam access – Candidates can access the exam within the SAFe Community Platform upon completion of the Implementing SAFe course.
 • Exam duration – Once the exam begins, candidates have 120 minutes (2 hours) to complete the exam.
 • Number of questions – 60.
 • Passing score – 45 out of 60 (75% pass rate).
 • Language – English.
 • Exam cost – First exam attempt is included as part of the course registration fee if the exam is taken within 30 days of course completion. Each retake attempt costs $250.
 • Retake policy – Second attempt on exam (first retake) can be done immediately after first attempt. Third attempt requires a 10-day wait. Fourth attempt requires a 30-day wait. Contact support@scaledagile.com for any retake questions.

More exam details.

Professional Development Units (PDUs) and Scrum Education Units (SEUs)

Attendees may be eligible to apply for 30 PDUs toward their continuing education requirements with the Project Management Institute (PMI) for PMP, PgMP, and PMI-ACP certifications.

Attendees may be eligible to apply for SEUs under Category C, toward earning or renewing their CSP through Scrum Alliance.

Register

Training course authorized by

logo-scaledagiletm