[:pl]

Program szkolenia

Ważnym celem szkolenia jest wytworzenie dobrych praktyk konfiguracyjnych i utrzymaniowych, które będą przydatne w codziennej pracy administratorów. Odpowiednie materiały dydaktyczne zostaną przekazane wszystkim uczestnikom.

Ćwiczenia wykonywane podczas szkolenia są oparte o doświadczenia prowadzących w wielu projektach wdrożeniowych, konfiguracyjnych z wykorzystaniem narzędzi Atlassian. Prowadzący jest certyfikowanym administratorem Atlassian.

Zakres tematyczny szkolenia

JIRA Core:

Administrowanie narzędziami Atlassian – doświadczenie i dobre praktyki

Grupa docelowa
Szkolenie jest skierowane do administratorów systemu JIRA Core .

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie dwudniowe realizowane w godzinach 9:00-16:00. Organizator zapewnia całodzienny serwis kawowy oraz lunch.

Metoda szkolenia

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów, w trakcie których uczestnicy będą wykonywać ćwiczenia, które zasymulują pracę produkcyjną oraz współprace z użytkownikiem biznesowym.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px

[:en]

Training program

An important goal of the training is to create good configuration and maintenance practices that will be useful in the daily work of administrators. Appropriate teaching materials will be provided to all participants.

Exercises performed during the training are based on the experience of the leaders in many implementation and configuration projects using the Atlassian tools. Trainers are certified administrators of Atlassian.

Scope of the training

JIRA Core:

Administration of Atlassian tools - experience and good practices

Target audience
The training is addressed to JIRA Core system administrators.

Training duration

Two-day training from 9:00 to 16:00. The Organizer provides a full day coffee service and lunch

Training method
Training is conducted in workshop approach, where trainees will perform exercises that simulate production work and cooperation with business user.

Register

Training course authorized by

soflab_logo_100px

[:]

Training for JIRA Core Administrators

Lekcje

Training program

An important goal of the training is to create good configuration and maintenance practices that will be useful in the daily work of administrators. Appropriate teaching materials will be provided to all participants.

Exercises performed during the training are based on the experience of the leaders in many implementation and configuration projects using the Atlassian tools. Trainers are certified administrators of Atlassian.

Scope of the training

JIRA Core:

 • Basic concepts: project configuration elements, components, notifications, screens, versions, etc.
 • Project creation
 • Configuration of fields and screens
 • Workflow configuration
 • Different schemes for notifications
 • JIRA administrative tools
 • Privileges management, including:
  • a scheme of privileges,
  • groups, roles, users
  • user configuration
  • security levels
  • integration (LDAP, other Atlassian products)

Administration of Atlassian tools - experience and good practices

 • Good configuration and maintenance practices. Is the role of the JIRA Project Administrator necessary and possible to implement in the organization?
 • Communication with the business client
 • Configuration conflicts and how to deal with them
 • Archiving, importing / exporting configuration and projects elements
 • Performance vs JIRA configuration - good practices

Target audience
The training is addressed to JIRA Core system administrators.

Training duration

Two-day training from 9:00 to 16:00. The Organizer provides a full day coffee service and lunch

Training method
Training is conducted in workshop approach, where trainees will perform exercises that simulate production work and cooperation with business user.

Register

Training course authorized by

soflab_logo_100px