[:pl]

Doskonalenie umiejętności „przywództwa służebnego” ze strony Scrum Masterów dzięki Scaled Agile Framework (SAFe®) z certyfikacją SAFe® Advanced Scrum Master opartą na wersji SAFe 4.6.

The Scaled Agile Framework (SAFe®) pomaga firmom sprostać największym wyzwaniom związanym z opracowywaniem i dostarczaniem oprogramowania i systemów dla klasy korporacyjnej w jak najkrótszym zrównoważonym czasie realizacji. Jest to swobodnie odkrywana, internetowa baza wiedzy o sprawdzonych wzorcach powodzenia, dla ludzi budujących najważniejsze oprogramowanie i systemy na świecie.

SAFe zapewnia synchronizację, współpracę i dostarczanie dla wielu zwinnych zespołów. Skalowalność i możliwość konfiguracji SAFe pozwala każdej organizacji dostosować to podejście do własnych potrzeb biznesowych. Wspiera zarówno rozwiązania mniejszej skali, 50-125 ekspertów, jak również złożone systemy wymagające tysięcy osób.

Obejmuje bogate zasoby wiedzy, opisuje role, obowiązki, artefakty i działania niezbędne do wdrożenia podejścia Lean-Agile. Internetowy ‘Big Picture’ prezentuje interaktywną grafikę, która stanowi wizualny przegląd struktury i jest podstawowym interfejsem użytkownika do bazy wiedzy. Każda ikona obrazu jest „klikalna”, oferując dostęp do artykułów na dany temat, jak również linki do powiązanych informacji.

SAFe® Advanced Scrum Master

Dwudniowe szkolenie przygotowuje obecnych Scrum Masterów do roli przywódcy w facylitowaniu zwinnych zespołów Agile, programu i pomaganiu w osiągnięciu sukcesu wdrożenia Scaled Agile Framework (SAFe®). Kurs kładzie nacisk na ułatwianie interakcji między zespołami w celu wsparcia realizacji programu i wsparcia nieustannego doskonalenia. Wzmacnia paradygmat Scrum z wprowadzeniem do skalowalnej inżynierii i praktyk DevOps; wprowadza zastosowanie podejścia Kanban w celu ułatwienia przepływu wartości; oraz wspiera interakcje z architektami, kierownictwem odpowiedzialnym za produkty i innymi ważnymi interesariuszami w większych programach w kontekście korporacyjnym.

Kurs oferuje praktyczne narzędzia do tworzenia wysokowydajnych zespołów i analizuje praktyczne sposoby radzenia sobie z antywzorcami Agile i Scrum w przedsiębiorstwie.

Uczestnictwo w szkoleniu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego SAFe® Advanced Scrum Master (SASM).

Cele szkolenia
Aby pełnić rolę  SAFe® Advanced Scrum Master powinni:

Zakres szkolenia

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają:

Aby móc przystąpić do egzaminu, uczestnicy muszą uczestniczyć w  obu dniach kursu.

Oferowane szkolenie kierowane jest do:

Wymagania wstępne

Wszyscy mogą wziąć udział w kursie, niezależnie od doświadczenia. Jednak dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego SAFe® Advanced Scrum Master (SASM) zaleca się uprzednią certyfikację:

Certyfikacja

Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu certyfikacyjnego, otrzymają:

Certyfikat jest ważny przez 1 rok od daty jego uzyskania.

Koszt odnowienia wynosi 195 USD.

Opłata za odnowienie certyfikatu SSM jest zawarta w koszcie odnowienia certyfikatu SASM (o ile certyfikacja SASM jest aktualna).

Szczegóły dotyczące egzaminu

Egzamin SAFe® Advanced Scrum Master jest egzaminem wielokrotnego wyboru realizowanym w formule on-line i odbywającym się w określonym czasie. Korzystanie z książek oraz innych pomocy naukowych jest zabronione. Kandydaci mogą uzyskać dostęp do egzaminu w ramach platformy społecznościowej SAFe® po ukończeniu kursu SAFe® Advanced Scrum Master. Egzamin składa się z 60 pytań, na które należy udzielić odpowiedzi w czasie nie dłuższym niż 120 minut. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 42 pytania (70%) gwarantują pozytywny wynik. Egzamin realizowany jest w języku angielskim.

Koszty egzaminu:

W razie pytań należy skontaktować bezpośrednio z support@scaledagile.com.

Więcej szczegółów dotyczących egzaminu możesz znaleźć tutaj.

Professional Development Units (PDUs) i Scrum Education Units (SEUs)

Czas trwania szkolenia

Szkolenie dwudniowe realizowane w godzinach 8:00-17:00. Organizator zapewnia całodzienny serwis kawowy oraz lunch.

Metoda szkolenia:

Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne ćwiczenia warsztatowe oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

logo-scaledagiletm

[:en]

Advancing Scrum Master servant leadership with the Scaled Agile Framework (SAFe®) with SAFe® 4 Advanced Scrum Master Certification based on version 4.6 of SAFe

The Scaled Agile Framework (SAFe®) helps businesses address the significant challenges of developing and delivering enterprise-class software and systems in the shortest sustainable lead time. It is a freely revealed, online knowledge base of proven success patterns, for people building the world’s most important software and systems.

SAFe synchronizes alignment, collaboration, and delivery for multiple Agile teams. Scalable and configurable, SAFe allows each organization to adapt it to its own business needs. It supports smaller-scale solutions employing 50 – 125 practitioners, as well as complex systems that require thousands of people.

An extensive body of knowledge, SAFe describes the roles, responsibilities, artifacts, and activities necessary to implement Lean-Agile development. The SAFe website features an interactive ‘Big Picture’ graphic, which is a visual overview of the Framework and is the primary user interface to the knowledge base. Each icon of the image is clickable, offering access to an article on that topic, as well as links to related information.

SAFe® Advanced Scrum Master

This two-day course prepares current Scrum Masters for their leadership role in facilitating Agile team, program, and enterprise success in a Scaled Agile Framework (SAFe®) implementation. The course covers facilitation of cross-team interactions in support of program execution and relentless improvement. It enhances the Scrum paradigm with an introduction to scalable engineering and DevOps practices; the application of Kanban to facilitate the flow of value; and supporting interactions with architects, product management, and other critical stakeholders in the larger program and enterprise contexts.

The course offers actionable tools for building high-performing teams and explores practical ways of addressing Agile and Scrum anti-patterns in the enterprise.

Attending the class prepares individuals to take the exam and become a certified SAFe® Advanced Scrum Master (SASM).

Learning Goals
To perform the role of a SAFe® Advanced Scrum Master attendees should be able to:

Topics Covered

What Attendees Get

The class registration includes:

Attendees must attend both days of the course in order to qualify for the exam.

Who will benefit?

The following individuals will benefit from this course:

Prerequisites

All are welcome to attend the course, regardless of experience. However, having one or more of the following certifications is highly recommended for those who intend to take the SAFe® Advanced Scrum Master (SASM) certification exam:

SAFe Certification Kit

Attendees who pass the certification exam will receive:

Learn more about the benefits of SAFe community membership

Annual Renewal

Certifications expire one year from the date the certification is earned.

Exam Details

More exam details.

Professional Development Units (PDUs) and Scrum Education Units (SEUs)

Attendees may be eligible to apply for 15 PDUs toward their continuing education requirements with the Project Management Institute (PMI) for PMP, PgMP, and PMI-ACP certifications.

Attendees may be eligible to apply for SEUs under Category C, toward earning or renewing their CSP through Scrum Alliance.

Training duration

Two-day training from 8:00 to 17:00. The Organizer provides a full day coffee service and lunch

Register

Training course authorized by

logo-scaledagiletm

[:]

SAFe® Advanced Scrum Master

Lekcje

Advancing Scrum Master servant leadership with the Scaled Agile Framework (SAFe®) with SAFe® 4 Advanced Scrum Master Certification based on version 4.6 of SAFe

The Scaled Agile Framework (SAFe®) helps businesses address the significant challenges of developing and delivering enterprise-class software and systems in the shortest sustainable lead time. It is a freely revealed, online knowledge base of proven success patterns, for people building the world’s most important software and systems.

SAFe synchronizes alignment, collaboration, and delivery for multiple Agile teams. Scalable and configurable, SAFe allows each organization to adapt it to its own business needs. It supports smaller-scale solutions employing 50 – 125 practitioners, as well as complex systems that require thousands of people.

An extensive body of knowledge, SAFe describes the roles, responsibilities, artifacts, and activities necessary to implement Lean-Agile development. The SAFe website features an interactive ‘Big Picture’ graphic, which is a visual overview of the Framework and is the primary user interface to the knowledge base. Each icon of the image is clickable, offering access to an article on that topic, as well as links to related information.

SAFe® Advanced Scrum Master

This two-day course prepares current Scrum Masters for their leadership role in facilitating Agile team, program, and enterprise success in a Scaled Agile Framework (SAFe®) implementation. The course covers facilitation of cross-team interactions in support of program execution and relentless improvement. It enhances the Scrum paradigm with an introduction to scalable engineering and DevOps practices; the application of Kanban to facilitate the flow of value; and supporting interactions with architects, product management, and other critical stakeholders in the larger program and enterprise contexts.

The course offers actionable tools for building high-performing teams and explores practical ways of addressing Agile and Scrum anti-patterns in the enterprise.

Attending the class prepares individuals to take the exam and become a certified SAFe® Advanced Scrum Master (SASM).

Learning Goals
To perform the role of a SAFe® Advanced Scrum Master attendees should be able to:

 • Apply SAFe principles to facilitation, enablement, and coaching in a multi-team environment
 • Build a high-performing team and foster relentless improvement at scale
 • Address Agile and Scrum anti-patterns
 • Support the adoption of engineering practices, DevOps, and Agile architecture
 • Learn to apply Kanban eXtreme Programming (XP) frameworks to optimize flow and improve the team’s work
 • Facilitate program planning, execution, and delivery of end-to-end systems value
 • Support learning through participation in Communities of Practice and innovation cycles

Topics Covered

 • Exploring the Scrum Master role in the SAFe enterprise
 • Applying SAFe Principles: A Scrum Master’s perspective
 • Exploring Agile and Scrum anti-patterns
 • Facilitating program execution
 • Improving flow with Kanban and XP
 • Building high-performing teams
 • Improving program performance with Inspect and Adapt

What Attendees Get

The class registration includes:

 • Attendee workbook
 • Preparation and eligibility to take the SAFe 4 Advanced Scrum Master (SASM) exam
 • One-year membership to the SAFe Community Platform
 • Course certificate of completion

Attendees must attend both days of the course in order to qualify for the exam.

Who will benefit?

The following individuals will benefit from this course:

 • Existing Scrum Masters
 • Team leaders, project managers, and others assuming the role of an Agile Team facilitator in a SAFe or enterprise Agile context
 • Engineering and development managers responsible for Agile execution and coaching teams, including teams of teams
 • Agile coaches
 • Agile Program Managers
 • Prospective SAFe Release Train Engineers

Prerequisites

All are welcome to attend the course, regardless of experience. However, having one or more of the following certifications is highly recommended for those who intend to take the SAFe® Advanced Scrum Master (SASM) certification exam:

 • SAFe® 4 Scrum Master (SSM) certification
 • Certified Scrum Master (CSM) certification
 • Professional Scrum Master (PSM) certification

SAFe Certification Kit

Attendees who pass the certification exam will receive:

 • SAFe Advanced Scrum Master certificate
 • A SAFe 4 Advanced Scrum Master digital badge to promote your accomplishment online
 • A one-year certified membership as a SAFe Advanced Scrum Master, which includes access to the SASM Community of Practice
 • A SAFe Advanced Scrum Master certification usage guide with SASM certification marks
 • Access to a variety of learning resources to support certified professionals during their SAFe journey

Learn more about the benefits of SAFe community membership

Annual Renewal

Certifications expire one year from the date the certification is earned.

 • Renewal fee is $195
 • Renewal fee for the SSM certification is included in SASM renewal (if your SASM certification is up-to-date)

Exam Details

 • Exam Name: SAFe® 4 Advanced Scrum Master Exam
 • Exam Format: Multiple Choice; Multiple Select
 • Exam Delivery: Web-based (single-browser), closed book, no outside assistance, timed
 • Exam Access: Candidates can access the exam within the SAFe Community Platform upon completion of the SAFe Advanced Scrum Master course
 • Exam cost: First exam attempt is included as part of the course registration fee if the exam is taken within 30 days of course completion. Each retake attempt costs $50.
 • Exam Duration: Once the exam begins candidates have 120 minutes to complete the exam
 • Number of Questions: 60
 • Passing Score: 42 out of 60 (70%)
 • Language: English
 • Retake policy: Second attempt on exam (first retake) can be done immediately after first attempt. Third attempt requires a 10-day wait. Fourth attempt requires a 30-day wait. Contact support@scaledagile.com for any retake questions.
 • Sample Test Questions

More exam details.

Professional Development Units (PDUs) and Scrum Education Units (SEUs)

Attendees may be eligible to apply for 15 PDUs toward their continuing education requirements with the Project Management Institute (PMI) for PMP, PgMP, and PMI-ACP certifications.

Attendees may be eligible to apply for SEUs under Category C, toward earning or renewing their CSP through Scrum Alliance.

Training duration

Two-day training from 8:00 to 17:00. The Organizer provides a full day coffee service and lunch

Register

Training course authorized by

logo-scaledagiletm