Regulamin Szkoły Testerów

REGULAMIN SZKOŁY TESTERÓW
ORGANIZOWANEJ PRZEZ SOFLAB TECHNOLOGY SP. Z O.O.

§1. DEFINICJE

 1. Formularz – formularz zgłoszenia chęci udziału w Szkole Testerów dostępny w Serwisie Fabryka Jakości pod adresem https://fabrykajakosci.pl/szkola-testerow-pl/;
 2. Konsument – osoba fizyczną dokonująca z przedsiębiorca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
 3. Organizator lub Soflab – Soflab Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000291341, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 600.000,00 zł i numerze NIP: 6342673805;
 4. Potwierdzenie – wiadomość email, wysłana przez Organizatora do osoby zgłaszającej chęć udziału w Szkole Testerów potwierdzający wpisanie na listę uczestników Szkoły Testerów pociągająca za sobą obowiązek zapłaty za udział w szkoleniu;
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Szkoły Testerów dostępny pod adresem: https://fabrykajakosci.pl/reg_school_of_testers_pl/
 6. Serwis – witryna internetowa Soflab znajdująca się pod domeną https://fabrykajakosci.pl, za pomocą której Soflab przyjmuje zgłoszenia oraz prowadzi kwalifikację do udziału w Szkole Testerów.
 7. Szkoła Testerów – zajęcia edukacyjne służące zdobyciu wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie określonym w ofercie; w czasie których są wykorzystywane różne formy kształcenia, wykłady, a także ćwiczenia praktyczne; mogące (jeżeli zostało to określone w informacji dotyczącej danego szkolenia kończyć się egzaminem lub testem przeprowadzonym przez Organizatora podczas ostatniego zjazdu;
 8. Test Kwalifikacyjny – test składający się z pytań testowych oraz otwartych przygotowany przez Organizatora sprawdzający wiedzę i umiejętności osoby zgłaszającej się do Szkoły Testerów z zakresu predyspozycji do pełnienia roli Testera Oprogramowania, podlegający ocenie przez przedstawicieli Organizatora i stanowiący podstawę kwalifikacji do Szkoły Testerów, dostępny w Serwisie lub wysyłany przez Organizatora drogą elektroniczną;
 9. Uczestnik – osoba fizyczna – Konsument lub Przedsiębiorca, która została zakwalifikowana przez Organizatora i wykupiła udział w Szkole Testerów;

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zgłaszania i udziału w Szkole Testerów organizowanej przez Soflab Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000291341, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 600.000,00 zł i numerze NIP: 6342673805. Dane kontaktowe: tel. +22 211 26 02, adres e-mail: szkola.testerow@soflab.pl .
 2. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Szkole Testerów jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://fabrykajakosci.pl/szkola-testerow-pl/.
 3. Informacje o warunkach i program Szkoły Testerów dostępne są w witrynie internetowej Organizatora, a także w innych materiałach marketingowych Organizatora. Użytkownik wysyłając Organizatorowi Formularz Zgłoszeniowy i Test Kwalifikacyjny, składa Organizatorowi ofertę zakupu na warunkach podanych w odnośnej informacji o Szkole Testerów.
 4. Szkolenia organizowane przez Soflab dostępne są dla osób fizycznych – konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, jak również osób fizycznych, które biorą udział w Szkole Testerów w związku prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu: które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta.

§ 3. ZASADY KWALIFIKACJI DO UCZESTNICTWA W SZKOLE TESTERÓW I ZAWARCIA UMOWY O UDZIAŁ W SZKOLE TESTERÓW

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkole Testerów jest wypełnienie i przesłanie elektronicznego Formularza poprzez Serwis, a także wypełnienie Testu Kwalifikacyjnego weryfikującego predyspozycje do pełnienia roli Testera Oprogramowania. Wysłanie Testu Kwalifikacyjnego jest ostatecznym potwierdzeniem woli wzięcia udziału w najbliższej edycji Szkoły Testerów i pociąga za sobą obowiązek zapłaty za udział w Szkole Testerów w przypadku zakwalifikowania do uczestnictwa przez Organizatora.
 2. Po otrzymaniu wypełnionego Formularza Organizator wysyła na wskazany w Formularzu adres e-mail Test Kwalifikacyjny, który potencjalny Uczestnik powinien samodzielnie wypełnić w terminie do 3 (trzech) dni roboczych.
 3. Liczba Uczestników danej edycji Szkoły Testerów jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników decyduje Organizator przy uwzględnieniu wyników Testu Kwalifikacyjnego i kolejności zgłoszeń.
 4. Potencjalny Uczestnik zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu do danej edycji Szkoły Testerów poprzez Potwierdzenie w terminie 3 (trzech) dni roboczych od przesłania Organizatorowi wypełnionego przez siebie Testu Kwalifikacyjnego. Z momentem przesłania Potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy o udział w Szkole Testerów (“Umowa”).
 5. Osoby niezakwalifikowane do udziału w Szkole Testerów wyłącznie z uwagi na brak miejsc będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostaną poinformowane przez Organizatora i dołączone do listy Uczestników w przypadku zwolnienia się miejsca w danej edycji Szkoły Testerów. W przypadku niezwolnienia się miejsca w danej edycji Szkoły testerów, osoby te będą miały pierwszeństwo udziału w kolejnej edycji Szkoły Testerów.

§ 4. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Opłaty za szkolenia w ramach danej edycji Szkoły Testerów są wskazane w cenniku znajdującym się w Serwisie. Opłaty wskazane w cenniku są : (i) określone w polskich złotych, (ii) cenami brutto zawierającymi podatek VAT lub cenami netto, co jest jednoznacznie wskazane każdorazowo, (iii) są wiążące w chwili złożenia Formularza przez Użytkownika, (iv) nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 2. Osoby, które zakwalifikowały się do udziału w Szkole Testerów zgodnie z § 3 ust. 1-4, zobowiązane są do uiszczenia opłaty za udział w Szkole Testerów w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury PRO-FORMA, jednak nie później niż na 2 (dwa) dni robocze przed rozpoczęciem danej edycji Szkoły Testerów przelewem na rachunek bankowy Organizatora wskazany na fakturze PRO-FORMA. W tytule przelewu należy podać: numer faktury PRO-FORMA. Brak zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części oraz niewzięcie udziału w Szkole Testerów nie jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy o udział w Szkole Testerów.
 3. Faktura VAT zostanie wystawiona po zakończeniu Szkoły Testerów i wysłana wraz z zaświadczeniem o uczestnictwie na adres wskazany w Formularzu przez Uczestnika.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Uczestnik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora poprzez przesłanie informacji na adres: szkola.testerow@soflab.pl.

§ 5. RABATY

 1. Organizator może przyznać indywidualny rabat dla Uczestnika Szkoły Testerów w przypadku zakwalifikowania do udziału w danej edycji Szkoły Testerów innych Uczestników z jego polecenia.
 2. Rabat nie jest naliczany automatycznie, każdorazowo o przyznanie rabatu musi wystąpić dany Uczestnik.
 3. W informacjach dodatkowych dla danej edycji Szkoły Testerów mogą zostać opublikowane dodatkowe zasady przydzielania rabatów.
 4. Rezygnacja z kursu jednego z poleconych Uczestników może oznaczać zmianę ceny jednostkowej dla innych Uczestników zgłoszonych wspólnie.

§ 6. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLE TESTERÓW

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą Uczestników będących Konsumentami. Zasady odstąpienia od umowy o udział w szkole Testerów przez Uczestników będących Konsumentami zostały uregulowane są w poniższym § 10.
 2. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkole Testerów bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, o ile na 2 (dwa) dni przed rozpoczęciem danej edycji Szkoły Testerów wskaże inną osobę, która weźmie udział w jego miejsce i wniesie w tym terminie należną opłatę.
 3. Uczestnik w celu rezygnacji z udziału w Szkole Testerów z przyczyn innych niż wskazana w ust. 2 powyżej, zobowiązany jest do przesłania oświadczenia o rezygnacji na adres Organizatora w formie pisemnej. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji:
  1. w terminie 14 (czternastu) dni przed dniem rozpoczęciem danej edycji Szkoły Testerów – Uczestnik zwolniony jest od ponoszenia opłaty, a w przypadku jej wcześniejszego wniesienia, Organizator zwraca Uczestnikowi 100% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w Szkole Testerów;
  2. w terminie 7 (siedmiu) dni przed dniem rozpoczęciem danej edycji Szkoły Testerów – Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia 30 % opłaty, a w przypadku wcześniejszego wniesienia całej opłaty Organizator zwraca 70 % opłaty;
  3. w terminie krótszym niż 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęciem danej edycji Szkoły Testerów – Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia 100 % opłaty za udział w Szkole Testerów.
 4. Nieobecność na zajęciach Szkoły Testerów lub ich części (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% opłaty za Szkołę Testerów.
 5. Organizator ma prawo nie zawrzeć z Uczestnikiem lub odstąpić od umowy o udział w Szkole Testerów poprzez wysłanie takiego oświadczenia na adres e-mail Uczestnika wskazany w Formularzu w przypadku nieuiszczenia przez Uczestnika wynagrodzenia za udział w Szkole Testerów w terminach określonych w § 4 ust. 2.

§7. ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU SZKOŁY TESTERÓW PRZEZ ORGANIZATORA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w ramach Szkoły Testerów lub do odwołania takiego szkolenia w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych przed planowaną datą jego rozpoczęcia, szczególnie w przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby Uczestników lub obiektywnej niemożności zorganizowania szkolenia w tym terminie, w tym wzięcia udziału w zajęciach wykładowcy lub prowadzącego.
 2. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora dane zajęcia w ramach Szkoły Testerów nie będą mogło odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu zajęć nie stanowi zmiany Umowy o udział w Szkole Testerów.
 3. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia w ramach Szkoły Testerów, informuje o tym fakcie poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail wskazany w Formularzu.
 4. W przypadku odwołania danej edycji Szkoły Testerów przez Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest w terminie 7 (siedmiu) dni od wysłania informacji do przesłania zwrotnej informacji e-mail z dyspozycją co do wniesionej opłaty za Szkołę Testerów, tj.: zwrotu wniesionych opłat lub przesunięcia opłaty za uczestnictwo na poczet kolejnej edycji Szkoły Testerów. Brak przesłania dyspozycji w ww. terminie spowoduje zwrot wniesionych środków na numer rachunku bankowego Uczestnika wskazany w Formularzu.
 5. W przypadku wydania przez Uczestnika dyspozycji przeniesienia opłaty na kolejną edycję, Organizator poinformuje o niej Uczestnika e-mailem w terminie 5 (pięciu) dni od wyznaczenia terminu kolejnej edycji.
 6. Organizator ma także prawo zmienić lokalizację zajęć w ramach Szkoły Testerów na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem danych zajęć bez podania przyczyny. Organizator powiadomi o tym fakcie Uczestnika na adres e-mail podany w Formularzu.

§ 8. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Szkoły Testerów należy kierować na adres e-mail:. szkola.testerow@soflab.pl niezwłocznie, nie później jednak niż 14 (czternastu) dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. Termin wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy Uczestników będących Konsumentami.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Uczestnika, w tym co najmniej jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, adres pocztowy
  2. szczegółowy opis, przyczyny i uzasadnienie złożenia reklamacji,
  3. oczekiwania Uczestnika.
 3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Uczestnika o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Organizator ma prawo pozostawić bez rozpatrzenia reklamacje Uczestników niebędących Konsumentami, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w powyższym ust. 2 lub zostały wniesione po terminie określonym w powyższym ust. 1.

§ 9. DANE OSOBOWE

 1. Podanie przez potencjalnego Uczestnika danych osobowych w Formularzu i Teście Kwalifikacyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania informacji i wzięcia udziału w Szkole Testerów. Podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do zawarcia i wykonania Umowy o uczestnictwo w Szkole Testerów. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane także w celach marketingowych ze względu na uzasadniony interes Organizatora.
 2. Administratorem podanych przez Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika danych osobowych jest Organizator. Jeśli będzie to konieczne dla wykonania Umowy o udział w Szkole Testerów dane osobowe Uczestników zostaną przekazane także: (a) osobom upoważnionym przez administratora – ich pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych Uczestników, aby wykonywać swoje obowiązki związane z organizacją Szkoły Testerów; (b) innym odbiorcom danych takim jak wykładowcy, profesjonalni doradcy, którym Organizator zleci wykonywanie czynności związanych z organizacją Szkoły Testerów.
 3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, ograniczenia lub przeniesienia. Uczestnik ma także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku, gdy Uczestnik uzna, że jego dane są niewłaściwie wykorzystywane lub chronione ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. Dane osobowe Uczestników lub potencjalnych Uczestników będą przetwarzane na przez okres od dokonania zgłoszenia, do zakończenia danej edycji Szkoły Testerów oraz w czasie, w którym Uczestnik będzie mógł zgłosić reklamację co do Szkoły Testerów oraz inne roszczenia z nią związane.
 5. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt: szkola.testerow@soflab.pl .

§10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

 1. Uczestnik będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy o udział w Szkole Testerów bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej zawarcia zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres Organizatora oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (“Oświadczenie”).
 2. Oświadczenie Uczestnika będącego Konsumentem może być złożone w dowolny sposób zapewniający Organizatorowi możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie, na adres Organizatora: Soflab Technology Sp. z o. o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice lub wysłane w formie elektronicznej na adres: szkola.testerow@soflab.pl.
 3. Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem postanowień powyższego ust. 2.
 4. Zwrot płatności nastąpi w sposób, jakiego użył Uczestnik, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 5. Organizator rozpatruje reklamacje Uczestników będących Konsumentami z tytułu rękojmi w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Uczestnika – Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Brak ustosunkowania się w ciągu 14 (czternastu) dni do żądań Konsumenta oznacza uznanie żądania Uczestnika – Konsumenta za uzasadnione.
 6. Uczestnik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce “Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 7. Uczestnik będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom w ramach Szkoły Testerów są chronione prawem autorskim, stanowią własność intelektualną ich twórców i nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody ich twórców.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu dla miejsca, w którym odbywa się Szkoła Testerów.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.03.2018.

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o udział w Szkole Testerów

 

…………, dnia ……………… r.

 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
(imię, nazwisko i adres Konsumenta)

Adres Organizatora do wysłania oświadczenia:
Soflab Technology Sp. z o. o.
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o udział w Szkole Testerów

Oświadczam, że odstępuję od umowy o udział w Szkole Testerów, zawartej w oparciu o moje zgłoszenie z dnia …………. z Soflab Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice.

Wyrażam zgodę na zwrot płatności w kwocie……………….. zł
(słownie:. …………………………………………..)
– przekazem pocztowym na adres………………………………………………………………… lub
– na konto nr ………………………………………………………………………………………..*

_____________________________
podpis Konsumenta

*brak wskazania spowoduje zwrot płatności w taki sam sposób jakiego użył Konsument