[:pl]

Agile jest podejściem elastycznym i adaptacyjnym z częstą pętlą informacji zwrotnej, znacznie różniącym się od tradycyjnych metodyk zarządzania projektami. Zwinne (Agile) testowanie jest inne, więc samo szkolenie iSQI® CAT Certified Agile Tester również jest inne. Koncentruje się na najważniejszym elemencie projektów agile: na Uczestniku!

Podczas 4-dniowego szkolenia, uczestnik zdobędzie wszelkie umiejętności niezbędne do zwinnego testowania. Pomimo, że Manifest Agile, metodyki i „framework’i”, procesy są niezbędne do zrozumienia zwinności, szkolenie iSQI® CAT Certified Agile Tester zabierze go o krok dalej. Kluczem do sukcesu w projektach Agile są ludzie zdolni do współpracy i samo-zarządzania. Podczas, gdy ścisłe wytyczne i hierarchie są zastępowane dynamicznym, bogatym w komunikację środowiskiem, wspólny język staje się niezbędny.

Szkolenie iSQI® CAT Certified Agile Tester dostarcza wszelkie umiejętności i kompetencje wymagane do skutecznej realizacji zwinnych projektów. Koncentrując się na praktycznych ćwiczeniach i praktycznym podejściu, szkolenie dostarcza wymaganego know-how, niezbędnego do odnoszenia sukcesów w dowolnych projektach Agile.

Korzyści ze szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:

Sylabus

www.agile-tester.org/syllabus.html

Egzamin

Egzamin realizowany jest w formie papierowej i obejmuje 3 fazy:

 1. Ocena umiejętności miękkich w zakresie zdolności do pracy zespołowej (podczas 4 dnia szkolenia)
 2. Praktyczna część egzaminu dotycząca umiejętności testowania (120 minut)
 3. Otwarte pytania egzaminacyjne demonstrujące głęboką wiedzę teoretyczną (150 minut)

Dodatkowe 30 minut czasu przeznaczone jest dla osób, których język angielski nie jest językiem ojczystym. Próg zaliczeniowy egzaminu wynosi 65%.

Grupa docelowa

Testerzy oprogramowania w projektach Agile.

Uczestnicy szkolenia powinni być zaznajomieni z następującymi zagadnieniami:

iSQI® rekomenduje posiadanie certyfikatu ISTQB® Certified Tester Foundation Level.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

isqi-300px

[:en]

Agile is flexible and adaptive with frequent feedback loops, far different from the traditional regimented methodologies. Agile testing is different, so we made the iSQI® CAT Certified Agile Tester different. It centers on the most important element in agile projects: YOU!

During the four day training, you acquire all the skills required to test agile successfully. While theory about the Agile Manifesto, frameworks, processes and methods are essential to understand agility, the iSQI® CAT Certified Agile Tester certification takes you one step further. The key to success in agile projects relies heavily on the individual's ability to collaborate and self-manage. When strict guidelines and hierarchies are exchanged for a dynamic, communication-rich environment, a common language is vital.

This is why the iSQI® CAT Certified Agile Tester certification provides you with all skills and competencies required to run agile projects efficiently. Focusing heavily on practical exercises and a hands-on approach the iSQI® CAT Certified Agile Tester will provide you with the requisite know-how to succeed in any agile project.

Business Outcomes

After the course, successful participants will be able to:

Syllabus

www.agile-tester.org/syllabus.html

Exam

Paper-based exam, concept of 3 phases:

 1. A soft skills assessment on capacity for teamwork (during the 4 training days)
 2. A practical section where the examinee’s testing skills are put to the test (120 minutes)
 3. An open questions exam to demonstrate profound theoretical knowledge (150 minutes)

30 minutes time extension for non-native speakers available on request, minimum score 65%.

Target audience

Software Testers in agile projects.

If you are interested in iSQI® CAT Certified Agile Tester you should be familiar with the following topics:

iSQI® recommends the ISTQB® Certified Tester Foundation Level training and certification program to prepare for iSQI® CAT Certified Agile Tester.

Register

Training course authorized by

isqi-300px

 

 

 

[:]

iSQI® CAT Certified Agile Tester

Lekcje

Agile jest podejściem elastycznym i adaptacyjnym z częstą pętlą informacji zwrotnej, znacznie różniącym się od tradycyjnych metodyk zarządzania projektami. Zwinne (Agile) testowanie jest inne, więc samo szkolenie iSQI® CAT Certified Agile Tester również jest inne. Koncentruje się na najważniejszym elemencie projektów agile: na Uczestniku!

Podczas 4-dniowego szkolenia, uczestnik zdobędzie wszelkie umiejętności niezbędne do zwinnego testowania. Pomimo, że Manifest Agile, metodyki i „framework’i”, procesy są niezbędne do zrozumienia zwinności, szkolenie iSQI® CAT Certified Agile Tester zabierze go o krok dalej. Kluczem do sukcesu w projektach Agile są ludzie zdolni do współpracy i samo-zarządzania. Podczas, gdy ścisłe wytyczne i hierarchie są zastępowane dynamicznym, bogatym w komunikację środowiskiem, wspólny język staje się niezbędny.

Szkolenie iSQI® CAT Certified Agile Tester dostarcza wszelkie umiejętności i kompetencje wymagane do skutecznej realizacji zwinnych projektów. Koncentrując się na praktycznych ćwiczeniach i praktycznym podejściu, szkolenie dostarcza wymaganego know-how, niezbędnego do odnoszenia sukcesów w dowolnych projektach Agile.

Korzyści ze szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • rozumiał zasady podejścia Agile do rozwoju oprogramowania,
 • rozróżniał role testerów Agile z rolami testów w projektach tradycyjnych,
 • efektywnie współpracował jako członek zespołu Agile skupiając się na testowaniu,
 • zdawał sobie sprawę z wyzwań i trudności z działaniami poza testowymi, występującymi w zwinnych zespołach,
 • wykazywał szereg umiejętności miękkich wymaganych od członków zespołów Agile.

Sylabus

www.agile-tester.org/syllabus.html

Egzamin

Egzamin realizowany jest w formie papierowej i obejmuje 3 fazy:

 1. Ocena umiejętności miękkich w zakresie zdolności do pracy zespołowej (podczas 4 dnia szkolenia)
 2. Praktyczna część egzaminu dotycząca umiejętności testowania (120 minut)
 3. Otwarte pytania egzaminacyjne demonstrujące głęboką wiedzę teoretyczną (150 minut)

Dodatkowe 30 minut czasu przeznaczone jest dla osób, których język angielski nie jest językiem ojczystym. Próg zaliczeniowy egzaminu wynosi 65%.

Grupa docelowa

Testerzy oprogramowania w projektach Agile.

Uczestnicy szkolenia powinni być zaznajomieni z następującymi zagadnieniami:

 • Test Design – EP / BVA / State Transition / Decision tables / Exploratory
 • Podstawowa terminologia testowania
 • Zrozumienie różnic pomiędzy funkcjonalnym i nie-funkcjonalnym testowaniem włączając podstawową koncepcję testów wydajności i użyteczności (Performance and Usability Testing)
 • Przeprowadzanie podstawowych aktywności związanych z podstawami procesu testowania

iSQI® rekomenduje posiadanie certyfikatu ISTQB® Certified Tester Foundation Level.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

isqi-300px