[:pl]

ISTQB® - International Software Testing Qualifications Board to założone w listopadzie 2002 roku w Edynburgu stowarzyszenie non-profit. Organizacja działa na całym świecie i zajmuje się certyfikacją kwalifikacji testerów oprogramowania.

Certyfikaty ISTQB to dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy merytorycznej i kwalifikacji zawodowych z zakresu testowania, które:

Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy do przystąpienia do egzaminu ISTQB Foundation m.in. poprzez zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami z obszaru testowania i zarządzania testowaniem. Akredytacja udzielona przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych (SJSI) potwierdza, że zagadnienia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne omawiane w ramach kursu, w pełni realizują plan opracowany przez ISTQB dla poziomu podstawowego

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

Ćwiczenia praktyczne wykonywane w ramach szkolenia poza ugruntowaniem wiedzy teoretycznej wykażą, że wykrywanie błędów jest możliwe już na etapie projektowania i przygotowania testów.

Zakres tematyczny szkolenia

Certyfikacja

Certyfikacja ISTQB kierowana jest przede wszystkim do testerów, programistów, kierowników projektów oraz osób zaangażowanych w proces wytwarzania oprogramowania, które chcą dokładniej poznać i zrozumieć zagadnienia związane z etapem testów oprogramowania a przez to efektywniej współpracować z pozostałymi członkami zespołu.

Egzamin on-line przeprowadzany jest w autoryzowanym ośrodku certyfikacji w języku polskim/angielskim.

Grupa docelowa

Oferowane szkolenie kierowane jest do Testerów, Programistów, Liderów Zespołów, Analityków, Projektantów, Kierowników Projektów oraz osób podejmujących decyzje w ramach projektów ICT.

Ponieważ skuteczne testowanie wymaga wiedzy i doświadczenia, dlatego zakres i program szkolenia został zaprojektowany tak , by spełniał potrzeby osób które :

Metoda szkolenia

Wykłady uzupełnione prezentacjami i ćwiczeniami praktycznymi (opcjonalnie dyskusja nt. zagadnień szczególnie interesujących uczestników).

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

logo_sjsi

[:en]

ISTQB® International Software Testing Qualifications Board was established in November 2002 in Edinburgh as a non-profit association. The organization has been operating globally and deals with certification of software testers’ qualifications.

ISTQB Certificates are documents confirming the knowledge and professional qualifications that:

The objective of the course is to prepare the participants to take ISTQB Foundation exam by means of, among all, acquainting them with the most significant issues concerning software testing and software testing management. Accreditation granted by IT Systems Quality Association (SJSI) confirms that both the knowledge and the practical exercises covered by the course correspond, in a full scope, to the foundation level plan drafted by ISTQB.

Thanks to the course the participants shall:

Practical exercises performed as part of the course shall prove that, apart from grounding the theoretical knowledge, error detection is possible already at the test design and preparation stage.

Course syllabus

Certification

ISTQB Certification is addressed mainly to testers, developers, project leaders and all individuals involved in the software development process who want to deepen their knowledge and understanding of software testing, hence, to cooperate with other team members more effectively.

On-line exam shall take place in an accredited certification center and is held in Polish and English.

Target audience

The offered course is addressed to Testers, Developers, Team Leaders, Analysts, Designers, Project Leaders and individuals responsible for decisions concerning ICT projects. Since effective software testing requires both knowledge and experience, the course syllabus has been designed to fulfill the needs of all those who:

Training method

Lectures supplemented by presentations and practical exercises (optional discussion concerning the most interesting issues)

Register

Training course authorized by

logo_sjsi

[:]

ISTQB® Foundation – Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego

Lekcje

ISTQB® - International Software Testing Qualifications Board to założone w listopadzie 2002 roku w Edynburgu stowarzyszenie non-profit. Organizacja działa na całym świecie i zajmuje się certyfikacją kwalifikacji testerów oprogramowania.

Certyfikaty ISTQB to dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy merytorycznej i kwalifikacji zawodowych z zakresu testowania, które:

 • są rozpoznawane i honorowane na całym świecie,
 • są wymagane przez większość firm z branży IT,
 • umożliwiają podjęcie pracy jako wykfalifikowany tester oprogramowania.

Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy do przystąpienia do egzaminu ISTQB Foundation m.in. poprzez zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami z obszaru testowania i zarządzania testowaniem. Akredytacja udzielona przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych (SJSI) potwierdza, że zagadnienia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne omawiane w ramach kursu, w pełni realizują plan opracowany przez ISTQB dla poziomu podstawowego

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

 • dowiedzą się m.in. jak ważną częścią procesu wytwarzania oprogramowania jest jego testowanie,
 • zapoznają się z podstawami testowania,
 • dowiedzą się jak testy jako część zapewnienia jakości umiejscowione są w cyklu życia oprogramowania,
 • poznają techniki projektowania testów oraz zarządzania testami,
 • mogą zdobyć wiedzę niezbędną do uzyskania międzynarodowego certyfikatu kompetencji w zakresie testowania oprogramowania: ISTQB Certified Tester — Foundation Level (CTFL).

Ćwiczenia praktyczne wykonywane w ramach szkolenia poza ugruntowaniem wiedzy teoretycznej wykażą, że wykrywanie błędów jest możliwe już na etapie projektowania i przygotowania testów.

Zakres tematyczny szkolenia

 • Podstawy testowania
  • gdzie zaczyna się testowanie,
  • kryteria jakości i ich definiowanie,
  • jak mierzyć jakość oprogramowania,
  • granice odpowiedzialności wytwórcy i testera,
  • jak współpracować z twórcami oprogramowania,
  • co tester powinien robić oraz czego powinien unikać,
  • podstawowy proces testowy czyli jak rozpocząć testy, żeby je zakończyć sukcesem.
 • Testowanie w cyklu życia oprogramowania
  • metodyki wytwórcze - zalety i wady,
  • jak planować testy by były skuteczne i efektywne.
 • Testowanie statyczne
  • jak testować przed uruchomieniem oprogramowania,
  • przegląd jako narzędzie testowania.
 • Projektowanie testów i zarządzanie testami
  • jak budować testy,
  • definiowanie kryteriów jakości,
  • testy biało i czarno-skrzynkowe,
  • jak korzystać z doświadczenia testując oprogramowanie,
  • dobór technik testowych,
  • planowanie i szacowanie wysiłku testowego,
  • co to jest konfiguracja i jak z niej korzystać,
  • wykorzystanie narzędzi w organizacji, opracowaniu i realizacji testów,
  • rola ryzyka w testowaniu,
  • zarządzanie incydentami i ich naprawą,
  • przygotowanie testów - ćwiczenia praktyczne.

Certyfikacja

Certyfikacja ISTQB kierowana jest przede wszystkim do testerów, programistów, kierowników projektów oraz osób zaangażowanych w proces wytwarzania oprogramowania, które chcą dokładniej poznać i zrozumieć zagadnienia związane z etapem testów oprogramowania a przez to efektywniej współpracować z pozostałymi członkami zespołu.

Egzamin on-line przeprowadzany jest w autoryzowanym ośrodku certyfikacji w języku polskim/angielskim.

Grupa docelowa

Oferowane szkolenie kierowane jest do Testerów, Programistów, Liderów Zespołów, Analityków, Projektantów, Kierowników Projektów oraz osób podejmujących decyzje w ramach projektów ICT.

Ponieważ skuteczne testowanie wymaga wiedzy i doświadczenia, dlatego zakres i program szkolenia został zaprojektowany tak , by spełniał potrzeby osób które :

 • wchodzą w obszar testowania lub posiadają fragmentaryczną wiedzę w tym zakresie,
 • pragną uporządkować posiadaną wiedzę,
 • chcą skuteczniej zarządzać obszarem testów.

Metoda szkolenia

Wykłady uzupełnione prezentacjami i ćwiczeniami praktycznymi (opcjonalnie dyskusja nt. zagadnień szczególnie interesujących uczestników).

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

logo_sjsi