[:pl]

Program szkolenia

Ważnym celem szkolenia jest wytworzenie dobrych praktyk konfiguracyjnych i utrzymaniowych, które będą przydatne w codziennej pracy administratorów. Odpowiednie materiały dydaktyczne zostaną przekazane wszystkim uczestnikom.

Ćwiczenia wykonywane podczas szkolenia są oparte o doświadczenia prowadzących w wielu projektach wdrożeniowych, konfiguracyjnych z wykorzystaniem narzędzi Atlassian. Prowadzący jest certyfikowanym administratorem Atlassian.

Zakres tematyczny szkolenia

JIRA Core:

Administrowanie narzędziami Atlassian – doświadczenie i dobre praktyki

Grupa docelowa
Szkolenie jest skierowane do administratorów systemu JIRA Core .

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie dwudniowe realizowane w godzinach 9:00-16:00. Organizator zapewnia całodzienny serwis kawowy oraz lunch.

Metoda szkolenia

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów, w trakcie których uczestnicy będą wykonywać ćwiczenia, które zasymulują pracę produkcyjną oraz współprace z użytkownikiem biznesowym.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px

[:en]

Training program

An important goal of the training is to create good configuration and maintenance practices that will be useful in the daily work of administrators. Appropriate teaching materials will be provided to all participants.

Exercises performed during the training are based on the experience of the leaders in many implementation and configuration projects using the Atlassian tools. Trainers are certified administrators of Atlassian.

Scope of the training

JIRA Core:

Administration of Atlassian tools - experience and good practices

Target audience
The training is addressed to JIRA Core system administrators.

Training duration

Two-day training from 9:00 to 16:00. The Organizer provides a full day coffee service and lunch

Training method
Training is conducted in workshop approach, where trainees will perform exercises that simulate production work and cooperation with business user.

Register

Training course authorized by

soflab_logo_100px

[:]

Szkolenie dla Administratorów JIRA Core

Lekcje

Program szkolenia

Ważnym celem szkolenia jest wytworzenie dobrych praktyk konfiguracyjnych i utrzymaniowych, które będą przydatne w codziennej pracy administratorów. Odpowiednie materiały dydaktyczne zostaną przekazane wszystkim uczestnikom.

Ćwiczenia wykonywane podczas szkolenia są oparte o doświadczenia prowadzących w wielu projektach wdrożeniowych, konfiguracyjnych z wykorzystaniem narzędzi Atlassian. Prowadzący jest certyfikowanym administratorem Atlassian.

Zakres tematyczny szkolenia

JIRA Core:

 • Podstawowe pojęcia: elementy konfiguracyjne projektu, komponenty, notyfikacje, ekrany, wersje, itp.
 • Zakładanie projektu
 • Konfiguracja pól i ekranów
 • Konfiguracja workflow
 • Różne schematy zgłoszeń
 • Narzędzia administracyjne JIRA
 • Zarządzanie uprawnieniami, w tym:
  • schemat uprawnień,
  • grupy, role, użytkownicy
  • konfiguracja użytkownika
  • poziomy bezpieczeństwa
  • integracja (LDAP, inne produkty Atlassian)

Administrowanie narzędziami Atlassian – doświadczenie i dobre praktyki

 • Dobre praktyki konfiguracyjne i utrzymaniowe. Czy rola Administratora projektu JIRA jest potrzebna i możliwa do wdrożenia w organizacji?
 • Komunikacja ze zleceniodawcą biznesowym
 • Konflikty konfiguracyjne i jak sobie z nimi radzić
 • Archiwizacja, import/eksport elementów konfiguracyjnych i projektowych
 • Wydajność a konfiguracja JIRA – dobre praktyki

Grupa docelowa
Szkolenie jest skierowane do administratorów systemu JIRA Core .

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie dwudniowe realizowane w godzinach 9:00-16:00. Organizator zapewnia całodzienny serwis kawowy oraz lunch.

Metoda szkolenia

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów, w trakcie których uczestnicy będą wykonywać ćwiczenia, które zasymulują pracę produkcyjną oraz współprace z użytkownikiem biznesowym.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px