[:pl]

Doskonalenie umiejętności „przywództwa służebnego” ze strony Scrum Masterów dzięki Scaled Agile Framework (SAFe®) z certyfikacją SAFe® Advanced Scrum Master opartą na wersji SAFe 4.6.

The Scaled Agile Framework (SAFe®) pomaga firmom sprostać największym wyzwaniom związanym z opracowywaniem i dostarczaniem oprogramowania i systemów dla klasy korporacyjnej w jak najkrótszym zrównoważonym czasie realizacji. Jest to swobodnie odkrywana, internetowa baza wiedzy o sprawdzonych wzorcach powodzenia, dla ludzi budujących najważniejsze oprogramowanie i systemy na świecie.

SAFe zapewnia synchronizację, współpracę i dostarczanie dla wielu zwinnych zespołów. Skalowalność i możliwość konfiguracji SAFe pozwala każdej organizacji dostosować to podejście do własnych potrzeb biznesowych. Wspiera zarówno rozwiązania mniejszej skali, 50-125 ekspertów, jak również złożone systemy wymagające tysięcy osób.

Obejmuje bogate zasoby wiedzy, opisuje role, obowiązki, artefakty i działania niezbędne do wdrożenia podejścia Lean-Agile. Internetowy ‘Big Picture’ prezentuje interaktywną grafikę, która stanowi wizualny przegląd struktury i jest podstawowym interfejsem użytkownika do bazy wiedzy. Każda ikona obrazu jest „klikalna”, oferując dostęp do artykułów na dany temat, jak również linki do powiązanych informacji.

SAFe® Advanced Scrum Master

Dwudniowe szkolenie przygotowuje obecnych Scrum Masterów do roli przywódcy w facylitowaniu zwinnych zespołów Agile, programu i pomaganiu w osiągnięciu sukcesu wdrożenia Scaled Agile Framework (SAFe®). Kurs kładzie nacisk na ułatwianie interakcji między zespołami w celu wsparcia realizacji programu i wsparcia nieustannego doskonalenia. Wzmacnia paradygmat Scrum z wprowadzeniem do skalowalnej inżynierii i praktyk DevOps; wprowadza zastosowanie podejścia Kanban w celu ułatwienia przepływu wartości; oraz wspiera interakcje z architektami, kierownictwem odpowiedzialnym za produkty i innymi ważnymi interesariuszami w większych programach w kontekście korporacyjnym.

Kurs oferuje praktyczne narzędzia do tworzenia wysokowydajnych zespołów i analizuje praktyczne sposoby radzenia sobie z antywzorcami Agile i Scrum w przedsiębiorstwie.

Uczestnictwo w szkoleniu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego SAFe® Advanced Scrum Master (SASM).

Cele szkolenia
Aby pełnić rolę  SAFe® Advanced Scrum Master powinni:

Zakres szkolenia

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają:

Aby móc przystąpić do egzaminu, uczestnicy muszą uczestniczyć w  obu dniach kursu.

Oferowane szkolenie kierowane jest do:

Wymagania wstępne

Wszyscy mogą wziąć udział w kursie, niezależnie od doświadczenia. Jednak dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego SAFe® Advanced Scrum Master (SASM) zaleca się uprzednią certyfikację:

Certyfikacja

Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu certyfikacyjnego, otrzymają:

Certyfikat jest ważny przez 1 rok od daty jego uzyskania.

Koszt odnowienia wynosi 195 USD.

Opłata za odnowienie certyfikatu SSM jest zawarta w koszcie odnowienia certyfikatu SASM (o ile certyfikacja SASM jest aktualna).

Szczegóły dotyczące egzaminu

Egzamin SAFe® Advanced Scrum Master jest egzaminem wielokrotnego wyboru realizowanym w formule on-line i odbywającym się w określonym czasie. Korzystanie z książek oraz innych pomocy naukowych jest zabronione. Kandydaci mogą uzyskać dostęp do egzaminu w ramach platformy społecznościowej SAFe® po ukończeniu kursu SAFe® Advanced Scrum Master. Egzamin składa się z 60 pytań, na które należy udzielić odpowiedzi w czasie nie dłuższym niż 120 minut. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 42 pytania (70%) gwarantują pozytywny wynik. Egzamin realizowany jest w języku angielskim.

Koszty egzaminu:

W razie pytań należy skontaktować bezpośrednio z support@scaledagile.com.

Więcej szczegółów dotyczących egzaminu możesz znaleźć tutaj.

Professional Development Units (PDUs) i Scrum Education Units (SEUs)

Czas trwania szkolenia

Szkolenie dwudniowe realizowane w godzinach 8:00-17:00. Organizator zapewnia całodzienny serwis kawowy oraz lunch.

Metoda szkolenia:

Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne ćwiczenia warsztatowe oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

logo-scaledagiletm

[:en]

Advancing Scrum Master servant leadership with the Scaled Agile Framework (SAFe®) with SAFe® 4 Advanced Scrum Master Certification based on version 4.6 of SAFe

The Scaled Agile Framework (SAFe®) helps businesses address the significant challenges of developing and delivering enterprise-class software and systems in the shortest sustainable lead time. It is a freely revealed, online knowledge base of proven success patterns, for people building the world’s most important software and systems.

SAFe synchronizes alignment, collaboration, and delivery for multiple Agile teams. Scalable and configurable, SAFe allows each organization to adapt it to its own business needs. It supports smaller-scale solutions employing 50 – 125 practitioners, as well as complex systems that require thousands of people.

An extensive body of knowledge, SAFe describes the roles, responsibilities, artifacts, and activities necessary to implement Lean-Agile development. The SAFe website features an interactive ‘Big Picture’ graphic, which is a visual overview of the Framework and is the primary user interface to the knowledge base. Each icon of the image is clickable, offering access to an article on that topic, as well as links to related information.

SAFe® Advanced Scrum Master

This two-day course prepares current Scrum Masters for their leadership role in facilitating Agile team, program, and enterprise success in a Scaled Agile Framework (SAFe®) implementation. The course covers facilitation of cross-team interactions in support of program execution and relentless improvement. It enhances the Scrum paradigm with an introduction to scalable engineering and DevOps practices; the application of Kanban to facilitate the flow of value; and supporting interactions with architects, product management, and other critical stakeholders in the larger program and enterprise contexts.

The course offers actionable tools for building high-performing teams and explores practical ways of addressing Agile and Scrum anti-patterns in the enterprise.

Attending the class prepares individuals to take the exam and become a certified SAFe® Advanced Scrum Master (SASM).

Learning Goals
To perform the role of a SAFe® Advanced Scrum Master attendees should be able to:

Topics Covered

What Attendees Get

The class registration includes:

Attendees must attend both days of the course in order to qualify for the exam.

Who will benefit?

The following individuals will benefit from this course:

Prerequisites

All are welcome to attend the course, regardless of experience. However, having one or more of the following certifications is highly recommended for those who intend to take the SAFe® Advanced Scrum Master (SASM) certification exam:

SAFe Certification Kit

Attendees who pass the certification exam will receive:

Learn more about the benefits of SAFe community membership

Annual Renewal

Certifications expire one year from the date the certification is earned.

Exam Details

More exam details.

Professional Development Units (PDUs) and Scrum Education Units (SEUs)

Attendees may be eligible to apply for 15 PDUs toward their continuing education requirements with the Project Management Institute (PMI) for PMP, PgMP, and PMI-ACP certifications.

Attendees may be eligible to apply for SEUs under Category C, toward earning or renewing their CSP through Scrum Alliance.

Training duration

Two-day training from 8:00 to 17:00. The Organizer provides a full day coffee service and lunch

Register

Training course authorized by

logo-scaledagiletm

[:]

SAFe® Advanced Scrum Master

Lekcje

Doskonalenie umiejętności „przywództwa służebnego” ze strony Scrum Masterów dzięki Scaled Agile Framework (SAFe®) z certyfikacją SAFe® Advanced Scrum Master opartą na wersji SAFe 4.6.

The Scaled Agile Framework (SAFe®) pomaga firmom sprostać największym wyzwaniom związanym z opracowywaniem i dostarczaniem oprogramowania i systemów dla klasy korporacyjnej w jak najkrótszym zrównoważonym czasie realizacji. Jest to swobodnie odkrywana, internetowa baza wiedzy o sprawdzonych wzorcach powodzenia, dla ludzi budujących najważniejsze oprogramowanie i systemy na świecie.

SAFe zapewnia synchronizację, współpracę i dostarczanie dla wielu zwinnych zespołów. Skalowalność i możliwość konfiguracji SAFe pozwala każdej organizacji dostosować to podejście do własnych potrzeb biznesowych. Wspiera zarówno rozwiązania mniejszej skali, 50-125 ekspertów, jak również złożone systemy wymagające tysięcy osób.

Obejmuje bogate zasoby wiedzy, opisuje role, obowiązki, artefakty i działania niezbędne do wdrożenia podejścia Lean-Agile. Internetowy ‘Big Picture’ prezentuje interaktywną grafikę, która stanowi wizualny przegląd struktury i jest podstawowym interfejsem użytkownika do bazy wiedzy. Każda ikona obrazu jest „klikalna”, oferując dostęp do artykułów na dany temat, jak również linki do powiązanych informacji.

SAFe® Advanced Scrum Master

Dwudniowe szkolenie przygotowuje obecnych Scrum Masterów do roli przywódcy w facylitowaniu zwinnych zespołów Agile, programu i pomaganiu w osiągnięciu sukcesu wdrożenia Scaled Agile Framework (SAFe®). Kurs kładzie nacisk na ułatwianie interakcji między zespołami w celu wsparcia realizacji programu i wsparcia nieustannego doskonalenia. Wzmacnia paradygmat Scrum z wprowadzeniem do skalowalnej inżynierii i praktyk DevOps; wprowadza zastosowanie podejścia Kanban w celu ułatwienia przepływu wartości; oraz wspiera interakcje z architektami, kierownictwem odpowiedzialnym za produkty i innymi ważnymi interesariuszami w większych programach w kontekście korporacyjnym.

Kurs oferuje praktyczne narzędzia do tworzenia wysokowydajnych zespołów i analizuje praktyczne sposoby radzenia sobie z antywzorcami Agile i Scrum w przedsiębiorstwie.

Uczestnictwo w szkoleniu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego SAFe® Advanced Scrum Master (SASM).

Cele szkolenia
Aby pełnić rolę  SAFe® Advanced Scrum Master powinni:

 • potrafić stosować zasady SAFe do facylitowania i coachingu w środowisku wielozespołowym
 • posiadać umiejętność budowania wysoko wydajnych zespołów i wspierania ich rozwoju w skali dużych przedsięwzięć
 • prawidłowo rozpoznawać antywzorce Agile and Scrum
 • wspierać wdrażanie praktyk inżynieryjnych, DevOps oraz architektury Agile
 • uczyć wdrożenia podejść Kanban, eXtreme Programming (XP) w celu optymalizacji przepływu i usprawnienia pracy zespołu
 • facylitować planowanie programu, realizację i dostarczanie wartości systemów end-to-end
 • wspierać rozwój kompetencji w organizacji poprzez organizowanie i utrzymywanie tzw. 'Communities of Practice' oraz cyklicznych aktywności związanych z odkrywaniem i omawianiem innowacji w programie / produkcie

Zakres szkolenia

 • Analiza roli Scrum Mastera w środowisku SAFe®
 • Zastosowanie pryncypiów SAFe® z perspektywy Scrum Mastera
 • Badanie i analiza antywzorców Agile i Scrum
 • Facylitowanie realizacji Programu
 • Ulepszanie przepływu przy pomocy Kanban i XP
 • Budowanie wysoko efektywnych zespołów
 • Ulepszanie wydajności i efektywności programu poprzez realizacje warsztatów Inspekcji i Adaptacji (Inspect and Adapt)

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe (podręcznik uczestnika)
 • możliwość podejścia do egzaminu the SAFe® Advanced Scrum Master (SASM)
 • roczne członkostwo na platformie SAFe Community
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu

Aby móc przystąpić do egzaminu, uczestnicy muszą uczestniczyć w  obu dniach kursu.

Oferowane szkolenie kierowane jest do:

 • obecnych Scrum Masterów
 • liderów zespołu, Project Managerów oraz innych członków zespołu, którzy przyjmują rolę facylitatora zespołu Agile w kontekście zwinnej organizacji oraz SAFe
 • Kierowników ds. Inżynierii i Rozwoju odpowiedzialnych za realizację podejścia Agile oraz coachowanie zwinnych zespołów
 • Agile Coach’ów
 • Managerów Programów Agile
 • przyszłych SAFe® Release Training Engineers

Wymagania wstępne

Wszyscy mogą wziąć udział w kursie, niezależnie od doświadczenia. Jednak dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego SAFe® Advanced Scrum Master (SASM) zaleca się uprzednią certyfikację:

 • SAFe® Scrum Master (SSM)
 • Certified Scrum Master (CSM)
 • Professional Scrum Master (PSM)

Certyfikacja

Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu certyfikacyjnego, otrzymają:

 • certyfikat SAFe® Advanced Scrum Master
 • cyfrową odznakę SAFe® 4 Advanced Scrum Master w celu promowania swoich osiągnięć on-line
 • roczne członkostwo jako SAFe® Advanced Scrum Master, które obejmuje dostęp do 'SASM Community of Practice'
 • przewodnik użytkowania certyfikatów SAFe® Advanced Scrum Master ze znakami certyfikacji SASM
 • dostęp do różnorodnych zasobów edukacyjnych w celu wspierania certyfikowanych specjalistów podczas ich współpracy z SAFe®

Certyfikat jest ważny przez 1 rok od daty jego uzyskania.

Koszt odnowienia wynosi 195 USD.

Opłata za odnowienie certyfikatu SSM jest zawarta w koszcie odnowienia certyfikatu SASM (o ile certyfikacja SASM jest aktualna).

Szczegóły dotyczące egzaminu

Egzamin SAFe® Advanced Scrum Master jest egzaminem wielokrotnego wyboru realizowanym w formule on-line i odbywającym się w określonym czasie. Korzystanie z książek oraz innych pomocy naukowych jest zabronione. Kandydaci mogą uzyskać dostęp do egzaminu w ramach platformy społecznościowej SAFe® po ukończeniu kursu SAFe® Advanced Scrum Master. Egzamin składa się z 60 pytań, na które należy udzielić odpowiedzi w czasie nie dłuższym niż 120 minut. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 42 pytania (70%) gwarantują pozytywny wynik. Egzamin realizowany jest w języku angielskim.

Koszty egzaminu:

 • pierwsze podejście do egzaminu wliczone jest w opłatę szkolenia pod warunkiem jednak, że zostanie zrealizowane w ciągu 30 dni od ukończenia kursu
 • drugie podejście do egzaminu jest możliwe natychmiast po pierwszej próbie; przy trzecim podejściu wymagana jest 10-dniowa przerwa, przy czwartym natomiast 30-dniowa przerwa.
 • drugie oraz każde kolejne podejście do egzaminu to koszt 50 USD
 • dostępne są przykładowe pytania testowe

W razie pytań należy skontaktować bezpośrednio z support@scaledagile.com.

Więcej szczegółów dotyczących egzaminu możesz znaleźć tutaj.

Professional Development Units (PDUs) i Scrum Education Units (SEUs)

 • uczestnicy szkolenia mogą ubiegać się o otrzymanie 15 punktów PDU niezbędnych do uzyskania lub utrzymania certyfikatów PMI takich, jak: PMP, PgMP orazPMI-ACP.
 • uczestnicy szkolenia mogą ubiegać się o SEU w kategorii C w celu uzyskania lub utrzymania/odnowienia certyfikatu CSP w Scrum Alliance.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie dwudniowe realizowane w godzinach 8:00-17:00. Organizator zapewnia całodzienny serwis kawowy oraz lunch.

Metoda szkolenia:

Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne ćwiczenia warsztatowe oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

logo-scaledagiletm