[:pl]

SAFe® dla Zespołów - aby umożliwić zespołom dostarczanie wartości w "SAFe'owej" organizacji z certyfikacją SAFe® 4 Practitioner opartą o wersję SAFe 4.6

Scaled Agile Framework (SAFe®) pomaga firmom sprostać największym wyzwaniom związanym z opracowywaniem i dostarczaniem oprogramowania i systemów klasy korporacyjnej w jak najkrótszym, zrównoważonym czasie realizacji. SAFe jest otwartą, internetową bazą wiedzy opartą na sprawdzonych wzorcach i praktykach, dla ludzi budujących najważniejsze systemy i aplikacje na świecie.

SAFe zapewnia synchronizację, współpracę i dostarczanie dla wielu zwinnych zespołów. Skalowalność i możliwość konfiguracji SAFe pozwala każdej organizacji dostosować to podejście do własnych potrzeb biznesowych. Wspiera zarówno rozwiązania mniejszej skali, angażujące 50-125 ekspertów, jak również złożone systemy wymagające tysięcy osób.

Obejmuje bogate zasoby wiedzy, opisuje role, obowiązki, artefakty i działania niezbędne do wdrożenia podejścia Lean-Agile. Internetowy 'Big Picture' prezentuje interaktywną grafikę, która stanowi wizualny przegląd struktury i jest podstawowym interfejsem użytkownika do bazy wiedzy. Każda ikona obrazu jest „klikalna”, oferując dostęp do artykułu na dany temat, jak również linki do powiązanych informacji.

SAFe® dla Zespołów

Zdobądź umiejętności niezbędne dla każdego członka zwinnego zespołu stanowiącego część Agile Release Train (ART), naucz się efektywnej współpracy z innymi zespołami stając się SAFe® Practitioner (SP).

Podczas tego dwudniowego kursu uczestnicy zyskają szczegółową wiedzę na temat Agile Release Train, zrozumieją, w jaki sposób zapewnia on wartość, oraz co oni sami mogą zrobić, aby skutecznie wykonywać swoją rolę z pomocą Scrum, Kanban i XP.

Uczestnicy nauczą się także pisać historyjki użytkownika (User Stories) i dekomponować cechy produktu (Features), planować i wykonywać iteracje oraz planować Przyrosty Programu (Program Increment). Dowiedzą się o ciągłym procesie dostarczania i kulturze DevOps, jak skutecznie integrować się z innymi zespołami w programie oraz o tym, czego potrzeba, aby stale ulepszać Agile Release Train.

Uczestnictwo w szkoleniu przygotowuje uczestników do przystąpienia do egzaminu i uzyskania certyfikatu SAFe® Practitioner (SP).

Cele szkolenia

Aby pełnić rolę SAFe® Practitioner, uczestnicy powinni:

Zakres szkolenia

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają:

Aby zakwalifikować się do egzaminu, uczestnicy muszą uczestniczyć w obu dniach kursu.

Dla kogo dedykowane jest szkolenie?

Oferowane szkolenie kierowane jest do:

Wymagania wstępne

Wszyscy mogą wziąć udział w kursie, niezależnie od doświadczenia. Jednak dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego SAFe® Practitioner (SP), zaleca się następujące warunki wstępne:

Certyfikacja

Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu certyfikacyjnego otrzymają:

Certyfikat SAFe® Practitioner ważny jest przez jeden rok od jego uzyskania.

Koszt odnowienia certyfikatu wynosi 100 USD.

Informacje dotyczące egzaminu

Egzamin SAFe Practitioner jest testem wielokrotnego wyboru realizowanym w formule on-line i odbywającym się w określonym czasie. Korzystanie z  książek oraz innych pomocy naukowych jest zabronione. Kandydaci mogą uzyskać dostęp do egzaminu w ramach platformy społecznościowej SAFe po ukończeniu kursu SAFe. Egzamin składa się z 45 pytań, na które należy udzielić odpowiedzi w czasie nie dłuższym niż 90 minut. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 35 pytań (77%) gwarantują pozytywny wynik. Egzamin realizowany jest w języku angielskim.

Więcej szczegółów dotyczących egzaminu możesz znaleźć tutaj.

Koszty egzaminu

W razie pytań należy się skontaktować bezpośrednio z support@scaledagile.com.

Professional Development Units (PDUs) and Scrum Education Units (SEUs)

Czas trwania szkolenia

Szkolenie dwudniowe realizowane w godzinach 8:00-17:00. Organizator zapewnia całodzienny serwis kawowy oraz lunch.

Metoda szkolenia:

Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne ćwiczenia warsztatowe oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

logo-scaledagiletm

[:en]

Empowering teams to deliver value in the SAFe enterprise with SAFe® 4 Practitioner Certification
based on version 4.6 of SAFe

The Scaled Agile Framework (SAFe®) helps businesses address the significant challenges of developing and delivering enterprise-class software and systems in the shortest sustainable lead time. It is a freely revealed, online knowledge base of proven success patterns, for people building the world’s most important software and systems.

SAFe synchronizes alignment, collaboration, and delivery for multiple Agile teams. Scalable and configurable, SAFe allows each organization to adapt it to its own business needs. It supports smaller-scale solutions employing 50 – 125 practitioners, as well as complex systems that require thousands of people.

An extensive body of knowledge, SAFe describes the roles, responsibilities, artifacts, and activities necessary to implement Lean-Agile development. The SAFe website features an interactive ‘Big Picture’ graphic, which is a visual overview of the Framework and is the primary user interface to the knowledge base. Each icon of the image is clickable, offering access to an article on that topic, as well as links to related information.

SAFe® for Teams

Build the skills needed to become a high-performing team member of an Agile Release Train (ART)—and learn how to collaborate effectively with other teams—by becoming a SAFe® 4 Practitioner (SP). During this two-day course, attendees will gain an in-depth understanding of the ART, how it delivers value, and what they can do to effectively perform their role using Scrum, Kanban, and XP.

They will also learn how to write stories and break down features, plan and execute iterations, and plan Program Increments. Finally, they’ll learn about the continuous delivery pipeline and DevOps culture, how to effectively integrate with other teams in the program, and what it takes to continuously improve the train.

Attending the class prepares individuals to take the exam and become a certified SAFe® Practitioner (SP).

Learning Goals

To perform the role of a SAFe® Practitioner, attendees should be able to:

Topics Covered

What Attendees Get

The class registration includes:

Who will benefit?

The following individuals will benefit from this course:

Prerequisites

All are welcome to attend the course, regardless of experience. However, the following prerequisites are highly recommended for those who intend to take the SAFe® Practitioner (SP) certification exam:

SAFe Certification Kit

Attendees who pass the certification exam will receive:

Learn more about the benefits of SAFe community membership

Annual Renewal

Certificates expire one year from the date the certification is earned.

Exam Details

More Exam Details

Professional Development Units (PDUs) and Scrum Education Units (SEUs)

Attendees may be eligible to apply for 15 PDUs toward their continuing education requirements with the Project Management Institute (PMI) for PMP, PgMP, and PMI-ACP certifications.

Attendees may be eligible to apply for SEUs under Category C, toward earning or renewing their CSP through Scrum Alliance.

Training duration

Two-day training from 8:00 to 17:00. The Organizer provides a full day coffee service and lunch

Register

Training course authorized by

logo-scaledagiletm

[:]

SAFe® for Teams

Lekcje

SAFe® dla Zespołów - aby umożliwić zespołom dostarczanie wartości w "SAFe'owej" organizacji z certyfikacją SAFe® 4 Practitioner opartą o wersję SAFe 4.6

Scaled Agile Framework (SAFe®) pomaga firmom sprostać największym wyzwaniom związanym z opracowywaniem i dostarczaniem oprogramowania i systemów klasy korporacyjnej w jak najkrótszym, zrównoważonym czasie realizacji. SAFe jest otwartą, internetową bazą wiedzy opartą na sprawdzonych wzorcach i praktykach, dla ludzi budujących najważniejsze systemy i aplikacje na świecie.

SAFe zapewnia synchronizację, współpracę i dostarczanie dla wielu zwinnych zespołów. Skalowalność i możliwość konfiguracji SAFe pozwala każdej organizacji dostosować to podejście do własnych potrzeb biznesowych. Wspiera zarówno rozwiązania mniejszej skali, angażujące 50-125 ekspertów, jak również złożone systemy wymagające tysięcy osób.

Obejmuje bogate zasoby wiedzy, opisuje role, obowiązki, artefakty i działania niezbędne do wdrożenia podejścia Lean-Agile. Internetowy 'Big Picture' prezentuje interaktywną grafikę, która stanowi wizualny przegląd struktury i jest podstawowym interfejsem użytkownika do bazy wiedzy. Każda ikona obrazu jest „klikalna”, oferując dostęp do artykułu na dany temat, jak również linki do powiązanych informacji.

SAFe® dla Zespołów

Zdobądź umiejętności niezbędne dla każdego członka zwinnego zespołu stanowiącego część Agile Release Train (ART), naucz się efektywnej współpracy z innymi zespołami stając się SAFe® Practitioner (SP).

Podczas tego dwudniowego kursu uczestnicy zyskają szczegółową wiedzę na temat Agile Release Train, zrozumieją, w jaki sposób zapewnia on wartość, oraz co oni sami mogą zrobić, aby skutecznie wykonywać swoją rolę z pomocą Scrum, Kanban i XP.

Uczestnicy nauczą się także pisać historyjki użytkownika (User Stories) i dekomponować cechy produktu (Features), planować i wykonywać iteracje oraz planować Przyrosty Programu (Program Increment). Dowiedzą się o ciągłym procesie dostarczania i kulturze DevOps, jak skutecznie integrować się z innymi zespołami w programie oraz o tym, czego potrzeba, aby stale ulepszać Agile Release Train.

Uczestnictwo w szkoleniu przygotowuje uczestników do przystąpienia do egzaminu i uzyskania certyfikatu SAFe® Practitioner (SP).

Cele szkolenia

Aby pełnić rolę SAFe® Practitioner, uczestnicy powinni:

 • potrafić stosować SAFe do skalowania rozwoju produktu zgodnie z Lean i Agile w swojej organizacji
 • poznać ich zespół oraz jego rolę w Agile Release Train (ART)
 • poznać wszystkie inne zespoły w ART, ich role i zależności między zespołami
 • potrafić zaplanować Iteracje
 • realizować Iteracje i potrafić demonstrować dostarczaną wartość
 • potrafić planować Przyrost Programu (PI)
 • integrować się i współpracować z innymi zespołami w ART

Zakres szkolenia

 • Wprowadzenie do Scaled Agile Framework (SAFe)
 • Budowa zwinnego zespołu
 • Planowanie Iteracji
 • Wykonanie Iteracji
 • Wykonanie Przyrostu Programu (PI)

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe (podręcznik uczestnika)
 • przygotowanie i uprawnienie do podejścia do egzaminu SAFe® Practitioner (SP)
 • roczne członkostwo na platformie społecznościowej SAFe
 • certyfikat ukończenia kursu

Aby zakwalifikować się do egzaminu, uczestnicy muszą uczestniczyć w obu dniach kursu.

Dla kogo dedykowane jest szkolenie?

Oferowane szkolenie kierowane jest do:

 • członków zespołu, którzy stosują techniki Lean i Agile w skalowanym środowisku
 • wszystkich członków Agile Release Train przygotowujących się do uruchomienia ART

Wymagania wstępne

Wszyscy mogą wziąć udział w kursie, niezależnie od doświadczenia. Jednak dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego SAFe® Practitioner (SP), zaleca się następujące warunki wstępne:

 • Znajomość koncepcji i zasad Agile
 • Podstawowa znajomość Scrum, Kanban i XP
 • Wiedza z zakresu procesów wytwarzania oprogramowania lub sprzętu komputerowego

Certyfikacja

Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu certyfikacyjnego otrzymają:

 • certyfikat SAFe Practitioner (SP)
 • cyfrową odznakę SAFe Practitioner, w celu promowania swoich osiągnięć on-line
 • roczne członkostwo jako SAFe Practitioner, które obejmuje dostęp do 'Community of Practice dla SP'
 • przewodnik użytkowania certyfikatów SAFe Practitioner ze znakami certyfikacyjnymi SP
 • dostęp do różnorodnych zasobów edukacyjnych w celu wspierania certyfikowanych specjalistów podczas ich współpracy z SAFe

Certyfikat SAFe® Practitioner ważny jest przez jeden rok od jego uzyskania.

Koszt odnowienia certyfikatu wynosi 100 USD.

Informacje dotyczące egzaminu

Egzamin SAFe Practitioner jest testem wielokrotnego wyboru realizowanym w formule on-line i odbywającym się w określonym czasie. Korzystanie z  książek oraz innych pomocy naukowych jest zabronione. Kandydaci mogą uzyskać dostęp do egzaminu w ramach platformy społecznościowej SAFe po ukończeniu kursu SAFe. Egzamin składa się z 45 pytań, na które należy udzielić odpowiedzi w czasie nie dłuższym niż 90 minut. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 35 pytań (77%) gwarantują pozytywny wynik. Egzamin realizowany jest w języku angielskim.

Więcej szczegółów dotyczących egzaminu możesz znaleźć tutaj.

Koszty egzaminu

 • pierwsze podejście do egzaminu wliczone jest w opłatę szkolenia pod warunkiem jednak, że zostanie zrealizowane w ciągu 30 dni od ukończenia kursu
 • drugie podejście do egzaminu jest możliwe natychmiast po pierwszej próbie. Przy trzecim podejściu wymagana jest 10-dniowa przerwa, przy czwartym natomiast 30-dniowa przerwa.
 • drugie i każde kolejne podejście to koszt 50$

W razie pytań należy się skontaktować bezpośrednio z support@scaledagile.com.

Professional Development Units (PDUs) and Scrum Education Units (SEUs)

 • Uczestnicy szkolenia mogą ubiegać się o otrzymanie 15 PDU niezbędnych do uzyskania lub utrzymania certyfikatów PMI takich jak PMP, PgMP oraz PMP-ACP.
 • Uczestnicy szkolenia mogą ubiegać się o SEU w kategorii C w celu uzyskania lub utrzymania / odnowienia certyfikatu CSP w Scrum Alliance.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie dwudniowe realizowane w godzinach 8:00-17:00. Organizator zapewnia całodzienny serwis kawowy oraz lunch.

Metoda szkolenia:

Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne ćwiczenia warsztatowe oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

logo-scaledagiletm