[:pl]

Dostarczanie wartości poprzez efektywne wykonywanie Przyrostu Programu (PI) z pomocą SAFe® Product Owner / Product Manager

Szkolenie oparte na wersji SAFe 4.6.

Scaled Agile Framework (SAFe®) pomaga firmom sprostać największym wyzwaniom związanym z opracowywaniem i dostarczaniem oprogramowania i systemów klasy korporacyjnej w jak najkrótszym, zrównoważonym czasie realizacji. SAFe jest otwartą, internetową bazą wiedzy opartą na sprawdzonych wzorcach i praktykach dla ludzi budujących najważniejsze systemy i aplikacje na świecie.

SAFe zapewnia synchronizację, współpracę i dostarczanie dla wielu zwinnych zespołów. Skalowalność i możliwość konfiguracji SAFe pozwala każdej organizacji dostosować to podejście do własnych potrzeb biznesowych. Wspiera zarówno rozwiązania mniejszej skali, angażujące 50-125 ekspertów, jak również złożone systemy wymagające tysięcy osób.

Obejmuje bogate zasoby wiedzy, opisuje role, obowiązki, artefakty i działania niezbędne do wdrożenia podejścia Lean-Agile. Internetowy 'Big Picture' prezentuje interaktywną grafikę, która stanowi wizualny przegląd struktury i jest podstawowym interfejsem użytkownika do bazy wiedzy. Każda ikona obrazu jest „klikalna”, oferując dostęp do artykułu na dany temat, jak również linki do powiązanych informacji.

SAFe® Product Owner/Product Manager

Zdobądź umiejętności niezbędne do kierowania dostarczaniem wartości w przedsiębiorstwie Lean i poznaj działania, narzędzia i mechanizmy używane do zarządzania rejestrami (backlogs) i programami - stając się SAFe® Product Owner / Product Manager (POPM). Podczas tego dwudniowego kursu uczestnicy zyskają szczegółową wiedzę o Agile Release Train (ART), zrozumieją, w jaki sposób zapewnia on wartość oraz co sami mogą zrobić, aby skutecznie wykonywać swoją rolę.

Uczestnicy nauczą się również stosowania „Lean Thinking” do opracowywania Epików (Epics), dzielenia ich na cechy produktu (Features) oraz historyjki użytkownika (Stories). Dowiedzą się, jak planować i wykonywać Iteracje oraz Przyrosty Programu (PI). Uczestnicy zapoznają się także z ciągłym procesem dostarczania i kulturą DevOps, nauczą się jak skutecznie wykonywać integrację jako właściciele/managerowie produktu oraz dowiedzą się, co potrzeba, aby nieustannie ulepszać ART.

Uczestnictwo w szkoleniu przygotowuje uczestników do przystąpienia do egzaminu i uzyskania certyfikatu SAFe® Product Owner/Product Manager.

Cele szkolenia

Aby pełnić rolę SAFe® Product Owner/Product Manager, uczestnicy powinni potrafić:

Zakres szkolenia:

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają:

Aby móc przystąpić do egzaminu, uczestnicy muszą uczestniczyć w  obu dniach kursu.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Oferowane szkolenie jest kierowane do:

Wymagania wstępne

Wszyscy mogą wziąć udział w kursie, niezależnie od doświadczenia. Jednak dla tych, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego SAFe® Product Owner/Product Manager (POPM), zalecane są następujące warunki wstępne:

Certyfikacja

Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu certyfikacyjnego, otrzymają:

Certyfikat jest ważny przez 1 rok od daty jego uzyskania.

Koszt odnowienia wynosi 100 USD.

Informacje dotyczące egzaminu

Egzamin SAFe® Product Owner/Product Manager jest egzaminem wielokrotnego wyboru realizowanym w formule on-line odbywającym się w określonym czasie. Korzystanie z książek oraz innych pomocy naukowych jest zabronione. Kandydaci mogą uzyskać dostęp do egzaminu w ramach platformy społecznościowej SAFe po ukończeniu kursu SAFe Product Owner/Product Manager. Egzamin składa się z 45 pytań, na które należy udzielić odpowiedzi w czasie nie dłuższym niż 90 minut. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 35 pytań (77%) gwarantują pozytywny wynik. Egzamin realizowany jest w języku angielskim.

Koszty egzaminu

Przykładowe pytania testowe.

W razie pytań należy skontaktować bezpośrednio z  support@scaledagile.com.

Więcej szczegółów dotyczących egzaminu możesz znaleźć tutaj.

Professional Development Units (PDUs) i Scrum Education Units (SEUs)

Czas trwania szkolenia

Szkolenie dwudniowe realizowane w godzinach 8:00-17:00. Organizator zapewnia całodzienny serwis kawowy oraz lunch.

Metoda szkolenia:

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

logo-scaledagiletm

[:en]

Delivering value through effective Program Increment execution with SAFe® 4 Product Owner/Product Manager Certification based on version 4.6 of SAFe

The Scaled Agile Framework (SAFe®) helps businesses address the significant challenges of developing and delivering enterprise-class software and systems in the shortest sustainable lead time. It is a freely revealed, online knowledge base of proven success patterns, for people building the world’s most important software and systems.

SAFe synchronizes alignment, collaboration, and delivery for multiple Agile teams. Scalable and configurable, SAFe allows each organization to adapt it to its own business needs. It supports smaller-scale solutions employing 50 – 125 practitioners, as well as complex systems that require thousands of people.

An extensive body of knowledge, SAFe describes the roles, responsibilities, artifacts, and activities necessary to implement Lean-Agile development. The SAFe website features an interactive ‘Big Picture’ graphic, which is a visual overview of the Framework and is the primary user interface to the knowledge base. Each icon of the image is clickable, offering access to an article on that topic, as well as links to related information.

SAFe® Product Owner/Product Manager

Develop the skillsets needed to guide the delivery of value in a Lean enterprise—and learn about the activities, tools, and mechanics used to manage backlogs and programs—by becoming a SAFe® 4 Product Owner/Product Manager (POPM). During this two-day course, attendees will gain an in-depth understanding of the Agile Release Train (ART), how it delivers value, and what they can do to effectively perform their role.

They will also learn how to apply Lean thinking to write Epics, break them down into Features and Stories, plan and execute Iterations, and plan Program Increments. Finally, attendees learn about the Continuous Delivery Pipeline and DevOps culture, how to effectively integrate as Product Owners and Product Managers, and what it takes to relentlessly improve the ART.

Attending the class prepares individuals to take the exam and become a certified SAFe® Product Owner/Product Manager.

Learning Goals

To perform the role of a SAFe® Product Owner/Product Manager, attendees should be able to:

Topics Covered

What Attendees Get

The class registration includes:

Attendees must attend both days of the course in order to qualify for the exam.

Who will benefit?

The following individuals will benefit from this course:

Prerequisites

All are welcome to attend the course, regardless of experience. However, the following prerequisites are highly recommended for those who intend to take the SAFe® Product Owner/Product Manager (POPM) certification exam:

SAFe Certification Kit

Attendees who pass the certification exam will receive:

Learn more about the benefits of SAFe community membership

Annual Renewal

Certificates expire one year from the date the certification is earned.

Exam Details

More exam details.

Professional Development Units (PDUs) and Scrum Education Units (SEUs)

Attendees may be eligible to apply for 15 PDUs toward their continuing education requirements with the Project Management Institute (PMI) for PMP, PgMP, and PMI-ACP certifications.

Attendees may be eligible to apply for SEUs under category C, toward earning or renewing their CSP through Scrum Alliance.

Training duration

Two-day training from 8:00 to 17:00. The Organizer provides a full day coffee service and lunch

Register

Training course authorized by

logo-scaledagiletm

 

[:]

SAFe® Product Owner/Product Manager

Lekcje

Dostarczanie wartości poprzez efektywne wykonywanie Przyrostu Programu (PI) z pomocą SAFe® Product Owner / Product Manager

Szkolenie oparte na wersji SAFe 4.6.

Scaled Agile Framework (SAFe®) pomaga firmom sprostać największym wyzwaniom związanym z opracowywaniem i dostarczaniem oprogramowania i systemów klasy korporacyjnej w jak najkrótszym, zrównoważonym czasie realizacji. SAFe jest otwartą, internetową bazą wiedzy opartą na sprawdzonych wzorcach i praktykach dla ludzi budujących najważniejsze systemy i aplikacje na świecie.

SAFe zapewnia synchronizację, współpracę i dostarczanie dla wielu zwinnych zespołów. Skalowalność i możliwość konfiguracji SAFe pozwala każdej organizacji dostosować to podejście do własnych potrzeb biznesowych. Wspiera zarówno rozwiązania mniejszej skali, angażujące 50-125 ekspertów, jak również złożone systemy wymagające tysięcy osób.

Obejmuje bogate zasoby wiedzy, opisuje role, obowiązki, artefakty i działania niezbędne do wdrożenia podejścia Lean-Agile. Internetowy 'Big Picture' prezentuje interaktywną grafikę, która stanowi wizualny przegląd struktury i jest podstawowym interfejsem użytkownika do bazy wiedzy. Każda ikona obrazu jest „klikalna”, oferując dostęp do artykułu na dany temat, jak również linki do powiązanych informacji.

SAFe® Product Owner/Product Manager

Zdobądź umiejętności niezbędne do kierowania dostarczaniem wartości w przedsiębiorstwie Lean i poznaj działania, narzędzia i mechanizmy używane do zarządzania rejestrami (backlogs) i programami - stając się SAFe® Product Owner / Product Manager (POPM). Podczas tego dwudniowego kursu uczestnicy zyskają szczegółową wiedzę o Agile Release Train (ART), zrozumieją, w jaki sposób zapewnia on wartość oraz co sami mogą zrobić, aby skutecznie wykonywać swoją rolę.

Uczestnicy nauczą się również stosowania „Lean Thinking” do opracowywania Epików (Epics), dzielenia ich na cechy produktu (Features) oraz historyjki użytkownika (Stories). Dowiedzą się, jak planować i wykonywać Iteracje oraz Przyrosty Programu (PI). Uczestnicy zapoznają się także z ciągłym procesem dostarczania i kulturą DevOps, nauczą się jak skutecznie wykonywać integrację jako właściciele/managerowie produktu oraz dowiedzą się, co potrzeba, aby nieustannie ulepszać ART.

Uczestnictwo w szkoleniu przygotowuje uczestników do przystąpienia do egzaminu i uzyskania certyfikatu SAFe® Product Owner/Product Manager.

Cele szkolenia

Aby pełnić rolę SAFe® Product Owner/Product Manager, uczestnicy powinni potrafić:

 • zastosować SAFe w środowisku Lean w swojej organizacji
 • łączyć zasady i wartości SAFe Lean-Agile z rolami PO/PM
 • współpracować z kierownictwem Lean Portfolio
 • weryfikować ciągłą wartość dzięki planowaniu Przyrostu Programu (PI)
 • wykonywać Przyrost Programu (PI) i dostarczać ciągłą wartość
 • rozumieć rolę Product Ownera i Product Managera
 • tworzyć plan działań dla swojej roli

Zakres szkolenia:

 • Zastosowanie SAFe w organizacji Lean
 • Odniesienie filozofii Lean-Agile do ról Product Ownera i Product Managera
 • Współpraca z Lean Portfolio Management
 • Ciągłe badanie potrzeb klientów
 • Wykonywanie Przyrostu Programu (PI)
 • Definiowanie ról i obowiązków Product Ownera/Product Managera
 • Tworzenie planu działania Product Ownera/Product Managera

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe (podręcznik uczestnika)
 • możliwość podejścia do egzaminu SAFe® Product Owner/Product Manager (POPM)
 • roczne członkostwo na platformie SAFe Community
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu

Aby móc przystąpić do egzaminu, uczestnicy muszą uczestniczyć w  obu dniach kursu.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Oferowane szkolenie jest kierowane do:

 • Product Managerów, kierowników linii produktów, właścicieli produktu, właścicieli biznesowych i analityków biznesowych
 • Managerów Rozwiązań, Kierowników Portfolio oraz Programów, członków PMO, Liderów Procesów
 • Architektów Systemów i Rozwiązań

Wymagania wstępne

Wszyscy mogą wziąć udział w kursie, niezależnie od doświadczenia. Jednak dla tych, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego SAFe® Product Owner/Product Manager (POPM), zalecane są następujące warunki wstępne:

 • Udział w szkoleniu Leading SAFe®
 • Doświadczenie w pracy w środowisku SAFe
 • Doświadczenie w zakresie Lean, Agile lub innych odpowiednich certyfikacji

Certyfikacja

Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu certyfikacyjnego, otrzymają:

 • certyfikat SAFe Product Owner/Product Manager
 • cyfrową odznakę SAFe Product Owner/Product Manager w celu promowania swoich osiągnięć on-line
 • roczne członkostwo jako SAFe Product Owner/Product Manager, które obejmuje dostęp do POPM Community of Practice
 • przewodnik użytkowania certyfikatu SAFe Product Owner/Product Manager ze znakami certyfikacji POPM
 • dostęp do różnorodnych zasobów edukacyjnych w celu wspierania certyfikowanych specjalistów podczas ich współpracy z SAFe

Certyfikat jest ważny przez 1 rok od daty jego uzyskania.

Koszt odnowienia wynosi 100 USD.

Informacje dotyczące egzaminu

Egzamin SAFe® Product Owner/Product Manager jest egzaminem wielokrotnego wyboru realizowanym w formule on-line odbywającym się w określonym czasie. Korzystanie z książek oraz innych pomocy naukowych jest zabronione. Kandydaci mogą uzyskać dostęp do egzaminu w ramach platformy społecznościowej SAFe po ukończeniu kursu SAFe Product Owner/Product Manager. Egzamin składa się z 45 pytań, na które należy udzielić odpowiedzi w czasie nie dłuższym niż 90 minut. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 35 pytań (77%) gwarantują pozytywny wynik. Egzamin realizowany jest w języku angielskim.

Koszty egzaminu

 • pierwsze podejście do egzaminu wliczone jest w opłatę szkolenia pod warunkiem jednak, że zostanie zrealizowane w ciągu 30 dni od ukończenia kursu
 • drugie podejście do egzaminu jest możliwe natychmiast po pierwszej próbie; przy trzecim podejściu wymagana jest 10-dniowa przerwa, przy czwartym i kolejnym natomiast 30-dniowa przerwa
 • Drugie i każde kolejne podejście to koszt 50 USD

Przykładowe pytania testowe.

W razie pytań należy skontaktować bezpośrednio z  support@scaledagile.com.

Więcej szczegółów dotyczących egzaminu możesz znaleźć tutaj.

Professional Development Units (PDUs) i Scrum Education Units (SEUs)

 • Uczestnicy szkolenia mogą ubiegać się o otrzymanie 15 punktów PDU niezbędnych do uzyskania lub utrzymania certyfikatów PMI takich, jak: PMP, PgMP oraz PMP-ACP.
 • Uczestnicy szkolenia mogą ubiegać się o SEU w kategorii C w celu uzyskania lub utrzymania / odnowienia certyfikatu CSP w Scrum Alliance.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie dwudniowe realizowane w godzinach 8:00-17:00. Organizator zapewnia całodzienny serwis kawowy oraz lunch.

Metoda szkolenia:

 • Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne ćwiczenia warsztatowe oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

logo-scaledagiletm