[:pl]

Zastosowanie roli Scrum Mastera w środowisku Scaled Agile Framework (SAFe) z certyfikacją SAFe® Scrum Master opartą na wersji SAFe 4.6.

The Scaled Agile Framework (SAFe®) pomaga firmom sprostać największym wyzwaniom związanym z opracowywaniem i dostarczaniem oprogramowania i systemów dla klasy korporacyjnej w jak najkrótszym zrównoważonym czasie realizacji. Jest to swobodnie odkrywana, internetowa baza wiedzy o sprawdzonych wzorcach powodzenia, dla ludzi budujących najważniejsze oprogramowanie i systemy na świecie.

SAFe zapewnia synchronizację, współpracę i dostarczanie dla wielu zwinnych zespołów. Skalowalność i możliwość konfiguracji SAFe pozwala każdej organizacji dostosować to podejście do własnych potrzeb biznesowych. Wspiera zarówno rozwiązania mniejszej skali, 50-125 ekspertów, jak również złożone systemy wymagające tysięcy osób.

Obejmuje bogate zasoby wiedzy, opisuje role, obowiązki, artefakty i działania niezbędne do wdrożenia podejścia Lean-Agile. Internetowy ‘Big Picture’ prezentuje interaktywną grafikę, która stanowi wizualny przegląd struktury i jest podstawowym interfejsem użytkownika do bazy wiedzy. Każda ikona obrazu jest „klikalna”, oferując dostęp do artykułów na dany temat, jak również linki do powiązanych informacji.

SAFe® Scrum Master

Podczas tego dwudniowego kursu uczestnicy zyskają wiedzę na temat roli Scrum Mastera w organizacji SAFe. W przeciwieństwie do tradycyjnych szkoleń Scrum Master, które koncentrują się na podstawach Scrum na poziomie zespołu, kurs SAFe Scrum Master skupia się na roli Scrum Mastera w kontekście całej organizacji i przygotowuje uczestników do pomyślnego zaplanowania i wykonania Przyrostu Programu (PI), jako głównego czynnika dostosowania na wszystkich poziomach organizacji SAFe. Obejmuje on także naukę kluczowych elementów Agile w skalowanym środowisku oraz pokazuje, jak Scrum ułatwia planowanie i wykonywanie Iteracji w całym przedsiębiorstwie.

Uczestnicy dowiedzą się także, jak budować wydajne zespoły Agile, stając się jednocześnie liderem i coachem, aby szkolić zespoły tak, by zapewnić maksymalną wartość biznesową na dużą skalę. Certyfikat SAFe Scrum Master (SSM) przygotowuje do pełnienia roli Scrum Mastera w środowisku SAFe, zwiększając ich wartość dla zespołów i organizacji wdrażających SAFe.

Uczestnictwo w szkoleniu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego SAFe Scrum Master (SSM)

Cele szkolenia
Aby pełnić rolę SAFe® Scrum Master, uczestnicy powinni potrafić:

Zakres szkolenia

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają:

Uczestnicy muszą uczestniczyć w obu dniach kursu, aby móc przystąpić do egzaminu.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie SSM

Oferowane szkolenie kierowane jest do:

Wszyscy mogą wziąć udział w kursie, niezależnie od doświadczenia. Jednak dla tych, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego SAFe® Scrum Master (SSM), zalecane są następujące warunki wstępne:

Certyfikacja

Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu certyfikacyjnego, otrzymają:

Certyfikat jest ważny przez 1 rok od daty jego uzyskania.

Koszt odnowienia wynosi 100 USD.

Szczegóły dotyczące egzaminu

Egzamin SAFe® 4 Scrum Master jest egzaminem wielokrotnego wyboru realizowanym w formule on-line i odbywającym się w określonym czasie. Korzystanie z książek oraz innych pomocy naukowych jest zabronione. Kandydaci mogą uzyskać dostęp do egzaminu w ramach platformy społecznościowej SAFe po ukończeniu kursu SAFe Scrum Master. Egzamin składa się z 45 pytań, na które należy udzielić odpowiedzi w czasie nie dłuższym niż 90 minut. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 33 pytania (73%) gwarantują pozytywny wynik. Egzamin realizowany jest w języku angielskim.

Koszty egzaminu

W razie pytań należy skontaktować bezpośrednio z support@scaledagile.com .

Dostępne są przykładowe pytania testowe.

Więcej szczegółów dotyczących egzaminu możesz znaleźć tutaj.

Professional Development Units (PDUs) i Scrum Education Units (SEUs)

Czas trwania szkolenia

Szkolenie dwudniowe realizowane w godzinach 8:00-17:00. Organizator zapewnia całodzienny serwis kawowy oraz lunch.

Metoda szkolenia:

Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne ćwiczenia warsztatowe oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

logo-scaledagiletm

 

[:en]

Applying the Scrum Master role within a Scaled Agile Framework (SAFe) enterprise with SAFe® 4 Scrum Master Certification based on version 4.6 of SAFe

The Scaled Agile Framework (SAFe®) helps businesses address the significant challenges of developing and delivering enterprise-class software and systems in the shortest sustainable lead time. It is a freely revealed, online knowledge base of proven success patterns, for people building the world’s most important software and systems.

SAFe synchronizes alignment, collaboration, and delivery for multiple Agile teams. Scalable and configurable, SAFe allows each organization to adapt it to its own business needs. It supports smaller-scale solutions employing 50 – 125 practitioners, as well as complex systems that require thousands of people.

An extensive body of knowledge, SAFe describes the roles, responsibilities, artifacts, and activities necessary to implement Lean-Agile development. The SAFe website features an interactive ‘Big Picture’ graphic, which is a visual overview of the Framework and is the primary user interface to the knowledge base. Each icon of the image is clickable, offering access to an article on that topic, as well as links to related information.

SAFe® Scrum Master

In this two-day course, attendees will gain an understanding of the role of a Scrum Master in a SAFe enterprise. Unlike traditional Scrum Master training that focuses on the fundamentals of team-level Scrum, the SAFe Scrum Master course explores the role of the Scrum Master in the context of the entire enterprise, and prepares attendees to successfully plan and execute the Program Increment (PI), the primary enabler of alignment throughout all levels of a SAFe organization. This includes learning the key components of Agile at scale development, how Scrum is facilitated throughout the enterprise, and how to execute Iteration Planning.

Attendees will also discover how to build high performing Agile teams by becoming a servant leader and coach, and how to coach those teams to deliver the maximum business value at scale. SAFe 4 Scrum Master (SSM) certification signifies that people are prepared to perform the role of Scrum Master in a SAFe environment, increasing their value to teams and organizations that are implementing SAFe.

Attending this course prepares individuals to take the SAFe 4 Scrum Master exam in order to receive the SAFe Scrum Master (SSM) certification.

Learning Goals
To perform the role of a SAFe® Scrum Master, attendees should be able to:

Topics Covered

What Attendees Get
The class registration includes:

Attendees must attend both days of the course in order to qualify for the exam.

Audience

The following individuals will benefit from this course:

Prerequisites

All are welcome to attend the course, regardless of experience. However, the following prerequisites are highly recommended for those who intend to take the SAFe® Scrum Master (SSM) certification exam:

SAFe Certification Kit

Attendees who pass the certification exam will receive:

Learn more about the benefits of SAFe community membership

Annual Renewal

Certificates expire one year from the date the certification is earned.

Exam Details

More exam details.

Professional Development Units (PDUs) and Scrum Education Units (SEUs)

Attendees may be eligible to apply for 15 PDUs toward their continuing education requirements with the Project Management Institute (PMI) for PMP, PgMP, and PMI-ACP certifications.

Attendees may be eligible to apply for SEUs under Category C, toward earning or renewing their CSP through Scrum Alliance.

Training duration

Two-day training from 8:00 to 17:00. The Organizer provides a full day coffee service and lunch

Register

Training course authorized by

logo-scaledagiletm

[:]

SAFe® Scrum Master

Lekcje

Zastosowanie roli Scrum Mastera w środowisku Scaled Agile Framework (SAFe) z certyfikacją SAFe® Scrum Master opartą na wersji SAFe 4.6.

The Scaled Agile Framework (SAFe®) pomaga firmom sprostać największym wyzwaniom związanym z opracowywaniem i dostarczaniem oprogramowania i systemów dla klasy korporacyjnej w jak najkrótszym zrównoważonym czasie realizacji. Jest to swobodnie odkrywana, internetowa baza wiedzy o sprawdzonych wzorcach powodzenia, dla ludzi budujących najważniejsze oprogramowanie i systemy na świecie.

SAFe zapewnia synchronizację, współpracę i dostarczanie dla wielu zwinnych zespołów. Skalowalność i możliwość konfiguracji SAFe pozwala każdej organizacji dostosować to podejście do własnych potrzeb biznesowych. Wspiera zarówno rozwiązania mniejszej skali, 50-125 ekspertów, jak również złożone systemy wymagające tysięcy osób.

Obejmuje bogate zasoby wiedzy, opisuje role, obowiązki, artefakty i działania niezbędne do wdrożenia podejścia Lean-Agile. Internetowy ‘Big Picture’ prezentuje interaktywną grafikę, która stanowi wizualny przegląd struktury i jest podstawowym interfejsem użytkownika do bazy wiedzy. Każda ikona obrazu jest „klikalna”, oferując dostęp do artykułów na dany temat, jak również linki do powiązanych informacji.

SAFe® Scrum Master

Podczas tego dwudniowego kursu uczestnicy zyskają wiedzę na temat roli Scrum Mastera w organizacji SAFe. W przeciwieństwie do tradycyjnych szkoleń Scrum Master, które koncentrują się na podstawach Scrum na poziomie zespołu, kurs SAFe Scrum Master skupia się na roli Scrum Mastera w kontekście całej organizacji i przygotowuje uczestników do pomyślnego zaplanowania i wykonania Przyrostu Programu (PI), jako głównego czynnika dostosowania na wszystkich poziomach organizacji SAFe. Obejmuje on także naukę kluczowych elementów Agile w skalowanym środowisku oraz pokazuje, jak Scrum ułatwia planowanie i wykonywanie Iteracji w całym przedsiębiorstwie.

Uczestnicy dowiedzą się także, jak budować wydajne zespoły Agile, stając się jednocześnie liderem i coachem, aby szkolić zespoły tak, by zapewnić maksymalną wartość biznesową na dużą skalę. Certyfikat SAFe Scrum Master (SSM) przygotowuje do pełnienia roli Scrum Mastera w środowisku SAFe, zwiększając ich wartość dla zespołów i organizacji wdrażających SAFe.

Uczestnictwo w szkoleniu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego SAFe Scrum Master (SSM)

Cele szkolenia
Aby pełnić rolę SAFe® Scrum Master, uczestnicy powinni potrafić:

 • opisać Scrum w środowisku SAFe
 • prowadzić zdarzenia Scrum’owe
 • ułatwiać efektywne wykonywanie Iteracji
 • wspierać efektywne wykonywanie Przyrostu Programu (PI)
 • wspierać dążenie do nieustającej poprawy
 • wspierać i coachować zwinne zespoły dla uzyskania maksymalnych wyników biznesowych
 • wspierać implementację DevOps

Zakres szkolenia

 • Wstęp do Scrum w środowisku SAFe
 • Charakterystyka roli Scrum Mastera
 • Planowanie Przyrostu Programu (PI)
 • Wykonanie Iteracji
 • Wykonanie Przyrostu Programu (PI)
 • Coaching zespołu Agile

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe (podręcznik uczestnika)
 • możliwość podejścia do egzaminu SAFe® 4 Scrum Master (SSM)
 • roczne członkostwo na platformie SAFe Community
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu

Uczestnicy muszą uczestniczyć w obu dniach kursu, aby móc przystąpić do egzaminu.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie SSM

Oferowane szkolenie kierowane jest do:

 • osób, które przygotowują się do roli Scrum Mastera
 • obecnych Scrum Master’ów, którzy chcieliby zrozumieć swoją rolę w kontekście środowiska SAFe
 • Team Leaderów, którzy chcieliby zrozumieć rolę Scrum Mastera
 • SAFe Release Train Engineer, którzy chcieliby wspierać i coachować Scrum Masterów

Wszyscy mogą wziąć udział w kursie, niezależnie od doświadczenia. Jednak dla tych, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego SAFe® Scrum Master (SSM), zalecane są następujące warunki wstępne:

 • Znajomość koncepcji i zasad w Agile
 • Rozumienie podejść Scrum, Kanban i eXtreme Programming (XP)
 • Znajomość procesów wytwarzania oprogramowania i rozwoju sprzętu komputerowego

Certyfikacja

Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu certyfikacyjnego, otrzymają:

 • certyfikat SAFe Scrum Master
 • cyfrową odznakę SAFe 4 Scrum Master w celu promowania swoich osiągnięć on-line
 • roczne członkostwo jako SAFe Scrum Master, które obejmuje dostęp do SSM Community of Practice
 • przewodnik użytkowania certyfikatów SAFe Scrum Master ze znakami certyfikacji SSM
 • dostęp do różnorodnych zasobów edukacyjnych w celu wspierania certyfikowanych specjalistów podczas ich współpracy z SAFe

Certyfikat jest ważny przez 1 rok od daty jego uzyskania.

Koszt odnowienia wynosi 100 USD.

Szczegóły dotyczące egzaminu

Egzamin SAFe® 4 Scrum Master jest egzaminem wielokrotnego wyboru realizowanym w formule on-line i odbywającym się w określonym czasie. Korzystanie z książek oraz innych pomocy naukowych jest zabronione. Kandydaci mogą uzyskać dostęp do egzaminu w ramach platformy społecznościowej SAFe po ukończeniu kursu SAFe Scrum Master. Egzamin składa się z 45 pytań, na które należy udzielić odpowiedzi w czasie nie dłuższym niż 90 minut. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 33 pytania (73%) gwarantują pozytywny wynik. Egzamin realizowany jest w języku angielskim.

Koszty egzaminu

 • pierwsze podejście do egzaminu wliczone jest w opłatę szkolenia pod warunkiem jednak, że zostanie zrealizowane w ciągu 30 dni od ukończenia kursu
 • drugie podejście do egzaminu jest możliwe natychmiast po pierwszej próbie. Przy trzecim podejściu wymagana jest 10-dniowa przerwa, przy czwartym natomiast 30-dniowa przerwa.
 • drugie i każde kolejne podejście  to koszt 50 USD

W razie pytań należy skontaktować bezpośrednio z support@scaledagile.com .

Dostępne są przykładowe pytania testowe.

Więcej szczegółów dotyczących egzaminu możesz znaleźć tutaj.

Professional Development Units (PDUs) i Scrum Education Units (SEUs)

 • uczestnicy szkolenia mogą ubiegać się o otrzymanie 15 punktów PDU niezbędnych do uzyskania lub utrzymania certyfikatów PMI takich, jak: PMP, PgMP orazPMI-ACP.
 • uczestnicy szkolenia mogą ubiegać się o SEU w kategorii C w celu uzyskania lub utrzymania/odnowienia certyfikatu CSP w Scrum Alliance.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie dwudniowe realizowane w godzinach 8:00-17:00. Organizator zapewnia całodzienny serwis kawowy oraz lunch.

Metoda szkolenia:

Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne ćwiczenia warsztatowe oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

logo-scaledagiletm